Information om coronaviruset

Länsstyrelsen Västernorrland arbetar med att samordna det regionala arbetet under coronapandemin. Vi rapporterar om läget i Västernorrlands län och de uppdrag Länsstyrelsen Västernorrland har med anledning av pandemin. Här hittar du även länkar till ansvariga myndigheternas information om sjukdomen covid-19.

Läget i länet

Smittläget och vårdsituation
Den nedåtgående trenden gällande smittspridning fortsätter i länet utifrån statistik fram till v 18. Samtidigt beror trenden främst på nedgången i Örnsköldsviks kommun medans andra kommuner i länet har en fortsatt ökning.

Den 5/5 rapporterade regionen att intensivvårdsavdelningarna i länet använde 175% av den normala respirationskapaciteten.

Drygt 40 procent av befolkningen har fått första dosen av vaccinet. Personer över 60 år och de i riskgrupp över 18 år vaccineras nu.

Läget hos regionen och kommunerna
Personalfrånvaro i flera kommuner. Samtliga kommuner rapporterar måttlig påverkan. Örnsköldsvik kommun rapporterar också måttlig påverkan efter att verksamheterna märker en viss minskad belastning.

Regionen rapporterar fortsatt måttlig påverkan på smittskyddsenheten, betydande påverkan på slutenvården, och allvarlig påverkan på IVA.

Allmänhetens efterlevnad av rekommendationer
Länsstyrelsens personal har i samband med tillsyn enligt pandemilagstiftningen bedömt att användandet av munskydd är varierande men generellt lågt bland kunderna i olika butiker och verksamheter och det är fortsatt vanligt att inte handla ensam, något även flera kommuner rapporterar om. Många kunder håller avstånd till andra, men som tidigare rapporterats bedöms de som använder munskydd generellt vara mindre benägna att följa övriga rekommendationer.

En kommun rapporterar att viss öppen utomhusverksamhet, ex. skateboardpark, ibland är så välbesökt att fysiskt avstånd inte kan hållas.

Sociala aspekter
En kommun rapporterar om att elevhälsan uppger att de är känner en fortsatt ökad oro för barn och elever, oklart än i vilken utsträckning. Utskick gällande kontaktvägar skickas ut till vårdnadshavare samt till pedagoger.

Vår sammantagna bedömning för länet är därför måttlig påverkan.

Ovanstående text uppdaterades 2021-05-11.

5. Kritisk påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls ej. Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.

4. Allvarlig påverkan

En eller två av följande kriterier är uppfyllda: Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls ej, Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.

3. Betydande påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till viss del. Tillgängliga resurser är ansträngda. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.

2. Måttlig påverkan

En eller två av följande kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till viss del. Tillgängliga resurser är ansträngda. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.

1. Ingen påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls. Tillgängliga resurser är tillfyllest. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter ej övermäktig.

Regionala skärpta rekommendationer i länet

Från den 30 april-23 maj gäller regionala rekommendationer i länet. Det innebär bland annat att:

  • Allmänheten uppmanas att begränsa sociala kontakter och inte träffa andra än de du bor med, utöver det som är nödvändigt på ditt arbete eller i din skola.
  • Du som arbetar i en verksamhet med pågående utbrott av covid-19 bör i största möjliga utsträckning undvika att vistas ute i samhället under den tid utbrottet pågår.
  • Träning i grupp (tre personer eller flera) bör inte ske inomhus för personer födda 2001 och tidigare. Denna rekommendation gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott.
  • Munskydd bör användas av personer födda 2004 och tidigare vid resor med kollektivtrafiken oavsett tid på dygnet samt vid vistelser i offentliga inomhusmiljöer där risk för trängsel finns, till exempel köpcentra, butiker, apotek och serviceställen som bensinstationer och frisersalonger.
  • Alla bör avstå från onödiga resor, både inom och utanför länet. Måste resor göras så ska det ske så smittsäkert som möjligt. Den som får symtom ska kunna ta sig hem på ett säkert sätt.

I vård- och omsorgsmiljö gäller särskilda rekommendationer kring munskydd. För munskyddsanvändning på arbetsplatser och inom skolan hänvisas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I dagsläget finns inte någon generell rekommendation från Folkhälsomyndigheten om munskydd på skolor och arbetsplatser. Skolhuvudmän och arbetsgivare bör göra egna bedömningar för att se om munskydd kan vara aktuellt i vissa situationer.

Regionala rekommendationer länk till annan webbplats(1177.se)

Så här använder du munskyddlänk till annan webbplats

De regionala rekommendationerna ska ses som en förstärkning av de nationella råden och gäller från och med måndag 12 april och fram till och med söndag 23 maj. De regionala rekommendationerna kan komma att förlängas. Ungefär hälften av landets regioner har just nu regionala rekommendationer.

Nationella råd och rekommendationer

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. De nationella råden gäller till och med 30 juni 2021 eller om lokala rekommendationer införs. 

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19 genom att:

  • Tvätta händerna. Ofta.
  • Hålla avstånd. Både inomhus och utomhus.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Stanna hemma om någon i hushållet har bekräftad covid-19.
  • Testa dig om du har symtom.

Coronapandemin: Detta gäller just nu länk till annan webbplats(Krisinformation.se)

Publiktak på åtta personer gäller i länet

Sedan den 24 november 2020 är det i Västernorrland förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Beslutet har fattats mot bakgrund av det allvarliga coronaläget i länet med allmän smittspridning och klustersmitta.

Artikel: Publiktak på åtta personer införs i Västernorrlands län

Länsstyrelsens arbete med anledning av pandemin

Länsstyrelsen är sammanhållande myndighet i länet vid samhällsstörningar som denna pandemi. Region Västernorrland har en viktig roll i vår samverkan, precis som länets kommuner, men även räddningstjänsten, polisen, Försvarsmakten, Svenska kyrkan, Migrationsverket och Trafikverket finns representerade. Genom regelbundna avstämningar samverkar länsstyrelsen även med andra aktörer i länet, då med fokus på länets näringsliv, livsmedelskedja, arbetsmarknad, människors hälsa och andra sociala konsekvenser av coronaviruset. Samverkan är nödvändig för att vi ska kunna se helheten och få en större kraft i vårt krisarbete.

Ett specifikt ansvar som länsstyrelsen har, vid sidan av att skapa förutsättningar för samarbete, är att sammanställa länets lägesbild, det vill säga en beskrivning av situationen i vårt län. Beskrivningen utgår från hur situationen ser ut för tillfället, vilket gör att läget kan ändras från vecka till vecka. Beskrivningen bygger på information från länets kommuner, Region Västernorrland och andra aktörer.

Lägesbilden beskriver situationen för områden som liv och hälsa, hur ekonomi och näringsliv drabbas, hur mänskliga fri- och rättigheter och rättssäkerheten påverkas och hur samhället fungerar i stort.

Vi skickar lägesbilden till Regeringskansliet (RK) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På så sätt blir vår regionala lägesbild en del av den nationella helheten. Dessutom har alla 21 länsstyrelser i Sverige fått ett uppdrag av regeringen att upprätta ett gemensamt samordningskansli, speciellt för arbetet under coronapandemin.

Uppdrag och rapportering till regeringskansliet

I den regionala lägesbilden som vi rapporterar varje vecka till Regeringskansliet och MSB ingår ett antal områden:

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, råd och riktlinjer som utfärdats för att minska smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Syftet med uppföljningen och rapporteringen är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder mot smittspridningen i landet.

Rapportering av efterfterlevnadsuppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Sedan april 2020 ligger ett uppdrag hos länsstyrelserna där syftet är att hjälpa kommunerna i att säkra tillgången på skyddsutrustning. Det finns en överenskommelse i länet om att dela med sig utifrån behov och tillgång.

Regeringen har avsatt medel för utökad provtagning och även gett länsstyrelserna uppdraget att skapa förutsättningar för, och stötta regionerna i, storskalig provtagning för covid-19.

Länsstyrelsens uppdrag är att utifrån regionens behov, bidra i arbetet med att skapa förutsättningar för testning av alla med symtom. Vilken roll länsstyrelserna i landet får kan skilja sig beroende på regionens behov i aktuellt län.

Upparbetad kontakt och redovisning i lägesbilden

Det finns en upparbetad kontakt mellan Länsstyrelsen Västernorrland och Region Västernorrland om behov skulle uppstå. I dagsläget finns det inget uttalat behov från regionens sida gällande länsstyrelsens stöd i detta uppdrag.

Provtagningskapaciteten i länet ska också rapporteras regelbundet. Redan nu finns ett fungerande arbete i länet med att skapa en regional lägesbild. Lägesbilden skickar Länsstyrelsen Västernorrland vidare till regeringen och nationella myndigheter. Mer om vårt arbete med lägesbilden finner du längre ned på den här webbsidan.

Uppdrag att bistå regionerna i att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19länk till annan webbplats (Regeringens webbplats)

Uppdrag att bistå regionerna i arbetet med att förbereda och genomföra vaccination mot covid-19 så att vaccineringen kan starta så snart som möjligt, genom att exempelvis bistå vid logistikhantering.

Andra uppdrag till länsstyrelsen med anledning av coronapandemin

Näringsidkare och handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen Västernorrland handlägger stödet för Västernorrland och Jämtlands län men du gör din ansökan hos Boverket. Länsstyrelserna Östergötland samordnar stödet.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Omsättningsstöd för handelsbolag

Hyresvärdar som gett rabatt på lokalhyran till hyresgäster i branscher som drabbats av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet som kan sökas via Boverkets e-tjänst från den 3 maj 2021.

Stöd för sänkta hyror till utsatta branscher

För att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har symtom så snabbt som möjligt ska kunna återgå till arbete finns möjlighet till provtagning för pågående covid-19. Målsättningen är att samhällets funktionalitet ska kunna upprätthållas. Det innebär inte att alla som bedöms som samhällsviktiga kommer att erbjudas möjlighet till testning.

Provtagning för samhällsviktig verksamhet

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till och med den 31 maj 2021, med förslag på förlängning till och med den 30 september 2021. Med den tillfälliga lagen följer en samhällsviktig uppgift som kommunerna ansvarar för. Länsstyrelsen tillsynsvägleder kommunerna i arbetet.

Smittskydd på serveringsställen

Utvärderingar

Covid-19-pandemin har haft en stor påverkan på samtliga delar av Västernorrlands län. Där har en fungerande samverkan mellan länets aktörer varit avgörande för att begränsa pandemieffekterna för länets invånare.

En gemensam utvärdering av hur covid-19 har hanterats i samverkan mellan Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och kommunerna Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Timrå och Kramfors, har därför genomförts med fokus på tidsperioden mars till augusti 2020.

Är du intresserad av att läsa utvärderingen i sin helhet? Då ber vi dig kontakta diariet via e-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se
Uppge diarienummer: 457-8468-20

Mer information, på andra språk och i tillgängliga format

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt och vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. Webbplatsen uppdateras hela tiden.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Frågor och svar om covid-19länk till annan webbplats (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Samlingsplats för krisinformation på krisinformation.se

Krisinformation.se är en samlingsplats för krisinformation från svenska myndigheter.

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Om du vill ha uppdaterad information kan du också följa krisinformation.se i sociala medier som exempelvis Facebook, Instagram och Twitter.

Region Västernorrland

Regionalt är det Region Västernorrland och Smittskydd Västernorrland som ansvarar för smittskyddet. På Region Västernorrlands webbplats får du aktuell information om antal bekräftade fall, totalt antal som vårdas på sjukhus, antal som vårdas på IVA samt antal avlidna i Västernorrlands län.

Aktuellt läge covid-19 i Västernorrlandlänk till annan webbplats

Sedan vecka 44 har antikropptester för allmänheten varit i gång. På 1177.se finns information om provtagning.

Lämna prov för covid-19 länk till annan webbplats

Information från länets kommuner

Besök din kommuns webbplats för att hålla dig informerad om vad som händer och gäller i din kommun.

Härnösands kommunlänk till annan webbplats
Kramfors kommunlänk till annan webbplats
Sollefteå kommunlänk till annan webbplats
Sundsvalls kommunlänk till annan webbplats
Timrå kommunlänk till annan webbplats
Ånge kommunlänk till annan webbplats
Örnsköldsviks kommunlänk till annan webbplats

Nationellt informationsnummer och sjukvårdsrådgivning

Sök i första hand information i pålitliga, digitala kanaler, se länkar och rekommendationer ovan. Om du ändå har generella frågor kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13, där frågor besvaras dygnet runt. Ring bara sjukvårdsrådgivningen 1177 om du har symtom, inte vid allmänna frågor.

Utrikesdepartementet

På Utrikesdepartementets webbplats hittar du information om råd vid resor, aktuell reseavrådan, information UD:s konsulära arbete och om
behöver komma i kontakt med ambassader.

UD:s reseinformation - Regeringen.selänk till annan webbplats

Regeringen

På regeringens webbplats hittar du samlad information om beslut och initiativ som regeringen tar med anledning av covid-19.

Regeringens arbete med coronapandeminlänk till annan webbplats

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Official information on the corona viruslänk till annan webbplats (Folkhälsomyndigheten)

Questions and answers, (FAQ) about COVID-19länk till annan webbplats (Folkhälsomyndigheten)

European Center for Disease Prevention and Controllänk till annan webbplats (EU:s smittskyddsmyndighet)

Information about how to talk to children about the coronavirus länk till annan webbplats(Save the children Sweden organization)

Visiting Sweden during the covid-19 pandemic länk till annan webbplats(Krisinformation.se, for visitors in Sweden)

Kontakt