Information om coronaviruset

Länsstyrelsen Västernorrland arbetar med att samordna det regionala arbetet under coronapandemin. Vi rapporterar om läget i Västernorrlands län och de uppdrag Länsstyrelsen Västernorrland har med anledning av pandemin. Här hittar du även länkar till ansvariga myndigheternas information om sjukdomen covid-19.

Läget i länet

Smittläget och vårdsituation

Antalet fall av smitta minskade något under den gångna veckan jämfört med veckan innan. Sollefteå kommun hade en ökning av antalet fall. I övriga kommuner så minskade antalet smittade eller låg kvar på samma nivåer. Regionen bedömer att den pågående smittspridningen kommer att nå sin topp i oktober. 

Antalet fall av sjukhusvårdade med covid-19 är fortsatt kvar på endast ett fåtal individer (4). Varav 2 personer vårdas på IVA.

Vaccination öppen för de som är 16 år och äldre. Regionen har påbörjat att ge en 3:e dos vaccin till personer med särskilt nedsatt immunförsvar. Planering påbörjad för att kunna erbjuda vaccination av 12-15 åringar efter höstlovet.

Läget hos regionen och kommunerna

Regionen rapporterar om betydande påverkan på sjukhusvården och en måttlig påverkan på primärvården på grund av platssituationen och inte på grund av covid-19.

Länets kommuner rapporterar fortsatt måttlig påverkan förutom Ånge, Härnösand, Sollefteå och Kramfors som rapporterar ingen påverkan. Flera kommuner rapporterar ingen smittspridning inom verksamheterna och ett lugnt läge. Flera kommuner rapporterar fortsatt om viss påfrestning på personalsituationen, främst till följd av smittskyddsåtgärder och sjukfrånvaro pga förkylningssymptom. Fortsatt rapporterar flera kommuner om hög frånvaro i skolan pga förkylningssymptom.

Tillsyn av pandemilagen

Den 29 september upphör många restriktioner. Den tillfälliga Covid-19 lagen med tillhörande förordning och föreskrifter gäller oförändrat fram till 29 september. Verksamheter som omfattas behöver fortsätta att följa lagen så länge den gäller.

Vår sammantagna bedömning för länet är därför måttlig påverkan.

Ovanstående text uppdaterades 2021-09-21.

5. Kritisk påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls ej. Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.

4. Allvarlig påverkan

En eller två av följande kriterier är uppfyllda: Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls ej, Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.

3. Betydande påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till viss del. Tillgängliga resurser är ansträngda. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.

2. Måttlig påverkan

En eller två av följande kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till viss del. Tillgängliga resurser är ansträngda. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.

1. Ingen påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls. Tillgängliga resurser är tillfyllest. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter ej övermäktig.

Nationella råd och rekommendationer

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. De nationella råden gäller till och med 30 september eller om lokala rekommendationer införs. 

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19 genom att:

  • Tvätta händerna. Ofta.
  • Hålla avstånd. Både inomhus och utomhus.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Stanna hemma om någon i hushållet har bekräftad covid-19.
  • Testa dig om du har symtom.

Coronapandemin: Detta gäller just nu  Länk till annan webbplats.(Krisinformation.se)

Länsstyrelsens arbete med anledning av pandemin

Länsstyrelsen är sammanhållande myndighet i länet vid samhällsstörningar som denna pandemi. Region Västernorrland har en viktig roll i vår samverkan, precis som länets kommuner, men även räddningstjänsten, polisen, Försvarsmakten, Svenska kyrkan, Migrationsverket och Trafikverket finns representerade. Genom regelbundna avstämningar samverkar länsstyrelsen även med andra aktörer i länet, då med fokus på länets näringsliv, livsmedelskedja, arbetsmarknad, människors hälsa och andra sociala konsekvenser av coronaviruset. Samverkan är nödvändig för att vi ska kunna se helheten och få en större kraft i vårt krisarbete.

Ett specifikt ansvar som länsstyrelsen har, vid sidan av att skapa förutsättningar för samarbete, är att sammanställa länets lägesbild, det vill säga en beskrivning av situationen i vårt län. Beskrivningen utgår från hur situationen ser ut för tillfället, vilket gör att läget kan ändras från vecka till vecka. Beskrivningen bygger på information från länets kommuner, Region Västernorrland och andra aktörer.

Lägesbilden beskriver situationen för områden som liv och hälsa, hur ekonomi och näringsliv drabbas, hur mänskliga fri- och rättigheter och rättssäkerheten påverkas och hur samhället fungerar i stort.

Vi skickar lägesbilden till Regeringskansliet (RK) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På så sätt blir vår regionala lägesbild en del av den nationella helheten. Dessutom har alla 21 länsstyrelser i Sverige fått ett uppdrag av regeringen att upprätta ett gemensamt samordningskansli, speciellt för arbetet under coronapandemin.

Covid-19-pandemin har haft en stor påverkan på samtliga delar av Västernorrlands län. Där har en fungerande samverkan mellan länets aktörer varit avgörande för att begränsa pandemieffekterna för länets invånare.

En gemensam utvärdering av hur covid-19 har hanterats i samverkan mellan Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och kommunerna Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Timrå och Kramfors, har därför genomförts med fokus på tidsperioden mars till augusti 2020.

Är du intresserad av att läsa utvärderingen i sin helhet? Då ber vi dig kontakta diariet via e-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se
Uppge diarienummer: 457-8468-20

Uppdrag och rapportering till regeringskansliet

I den regionala lägesbilden som vi rapporterar varje vecka till Regeringskansliet och MSB ingår ett antal områden:

Uppdaget avslutades 2021-09-15.

Rapportering av efterfterlevnadsuppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Sedan april 2020 ligger ett uppdrag hos länsstyrelserna där syftet är att hjälpa kommunerna i att säkra tillgången på skyddsutrustning. Det finns en överenskommelse i länet om att dela med sig utifrån behov och tillgång.

Regeringen har avsatt medel för utökad provtagning och även gett länsstyrelserna uppdraget att skapa förutsättningar för, och stötta regionerna i, storskalig provtagning för covid-19.

Länsstyrelsens uppdrag är att utifrån regionens behov, bidra i arbetet med att skapa förutsättningar för testning av alla med symtom. Vilken roll länsstyrelserna i landet får kan skilja sig beroende på regionens behov i aktuellt län.

Upparbetad kontakt och redovisning i lägesbilden

Det finns en upparbetad kontakt mellan Länsstyrelsen Västernorrland och Region Västernorrland om behov skulle uppstå. I dagsläget finns det inget uttalat behov från regionens sida gällande länsstyrelsens stöd i detta uppdrag.

Provtagningskapaciteten i länet ska också rapporteras regelbundet. Redan nu finns ett fungerande arbete i länet med att skapa en regional lägesbild. Lägesbilden skickar Länsstyrelsen Västernorrland vidare till regeringen och nationella myndigheter. Mer om vårt arbete med lägesbilden finner du längre ned på den här webbsidan.

Uppdrag att bistå regionerna i att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19 Länk till annan webbplats. (Regeringens webbplats)

Uppdrag att bistå regionerna i arbetet med att förbereda och genomföra vaccination mot covid-19 så att vaccineringen kan starta så snart som möjligt, genom att exempelvis bistå vid logistikhantering.

Andra uppdrag till länsstyrelsen med anledning av pandemin

Näringsidkare och handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen Västernorrland handlägger stödet för Västernorrland och Jämtlands län men du gör din ansökan hos Boverket. Länsstyrelserna Östergötland samordnar stödet.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Omsättningsstöd för handelsbolag

Hyresvärdar som gett rabatt på lokalhyran till hyresgäster i branscher som drabbats av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet som kan sökas via Boverkets e-tjänst från den 3 maj 2021.

Stöd för sänkta hyror till utsatta branscher

För att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har symtom så snabbt som möjligt ska kunna återgå till arbete finns möjlighet till provtagning för pågående covid-19. Målsättningen är att samhällets funktionalitet ska kunna upprätthållas. Det innebär inte att alla som bedöms som samhällsviktiga kommer att erbjudas möjlighet till testning.

Provtagning för samhällsviktig verksamhet

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till och med den 31 maj 2021, med förslag på förlängning till och med den 30 september 2021. Med den tillfälliga lagen följer en samhällsviktig uppgift som kommunerna ansvarar för. Länsstyrelsen tillsynsvägleder kommunerna i arbetet.

Smittskydd på serveringsställen

Mer information, på andra språk och i tillgängliga format

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt och vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. Webbplatsen uppdateras hela tiden.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om covid-19 Länk till annan webbplats. (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Samlingsplats för krisinformation på krisinformation.se

Krisinformation.se är en samlingsplats för krisinformation från svenska myndigheter.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Om du vill ha uppdaterad information kan du också följa krisinformation.se i sociala medier som exempelvis Facebook, Instagram och Twitter.

Region Västernorrland

Regionalt är det Region Västernorrland och Smittskydd Västernorrland som ansvarar för smittskyddet. På Region Västernorrlands webbplats får du aktuell information om antal bekräftade fall, totalt antal som vårdas på sjukhus, antal som vårdas på IVA samt antal avlidna i Västernorrlands län.

Aktuellt läge covid-19 i Västernorrland Länk till annan webbplats.

Sedan vecka 44 har antikropptester för allmänheten varit i gång. På 1177.se finns information om provtagning.

Lämna prov för covid-19 Länk till annan webbplats.

Information från länets kommuner

Besök din kommuns webbplats för att hålla dig informerad om vad som händer och gäller i din kommun.

Härnösands kommun Länk till annan webbplats.
Kramfors kommun Länk till annan webbplats.
Sollefteå kommun Länk till annan webbplats.
Sundsvalls kommun Länk till annan webbplats.
Timrå kommun Länk till annan webbplats.
Ånge kommun Länk till annan webbplats.
Örnsköldsviks kommun Länk till annan webbplats.

Nationellt informationsnummer och sjukvårdsrådgivning

Sök i första hand information i pålitliga, digitala kanaler, se länkar och rekommendationer ovan. Om du ändå har generella frågor kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13, där frågor besvaras dygnet runt. Ring bara sjukvårdsrådgivningen 1177 om du har symtom, inte vid allmänna frågor.

Utrikesdepartementet

På Utrikesdepartementets webbplats hittar du information om råd vid resor, aktuell reseavrådan, information UD:s konsulära arbete och om
behöver komma i kontakt med ambassader.

UD:s reseinformation - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Regeringen

På regeringens webbplats hittar du samlad information om beslut och initiativ som regeringen tar med anledning av covid-19.

Regeringens arbete med coronapandemin Länk till annan webbplats.

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Official information on the corona virus Länk till annan webbplats. (Folkhälsomyndigheten)

Questions and answers, (FAQ) about COVID-19 Länk till annan webbplats. (Folkhälsomyndigheten)

European Center for Disease Prevention and Control Länk till annan webbplats. (EU:s smittskyddsmyndighet)

Information about how to talk to children about the coronavirus  Länk till annan webbplats.(Save the children Sweden organization)

Visiting Sweden during the covid-19 pandemic  Länk till annan webbplats.(Krisinformation.se, for visitors in Sweden)

Kontakt