Civilt försvar

Totalförsvaret består av civilt och militärt försvar. Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. Tillsammans med Försvarsmakten samordnar vi det civila och militära försvaret regionalt och vi anordnar även utbildningar och övningar.

Syftet med det civila försvaret är att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig.

Det civila försvarets främsta uppgifter är att

 • värna civilbefolkningen
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Så arbetar Länsstyrelsen med civilt försvar

Offentliga och privata aktörer påverkas av totalförsvarsplaneringen. Länsstyrelsens roll är att samordna arbetet och att stödja kommuner och regioner i deras arbete med civilt försvar.

Fram till 2020 är stödet inriktat på följande uppgifter

 • kompetenshöjning inom totalförsvar
 • säkerhetsskydd
 • krigsorganisation och krigsplacering.

Arbetet med civilt försvar bygger på samhällets befintliga krisberedskap. Det är Länsstyrelsen som samordnar länets krisberedskap före, under och efter en samhällsstörning.

Fokusområde för totalförsvarsplaneringen

Det geografiska området för Försvarsmaktens norra militärregion omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Länsstyrelserna i dessa län och Försvarsmakten arbetar gemensamt med totalförsvarsplaneringen.

Arbetet som ska utföras de kommande åren beskrivs i ett dokument som kallas högre regional grundsyn. I den högre regionala grundsynen pekas följande fokusområden ut för perioden 2017-2020

 • inriktning av planering för stöd till Försvarsmakten
 • inriktning av aktörsgemensam samverkan som möter de
 • höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap
 • inriktning av planering för att verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats
 • inriktning för krigsplacering av personal.

Kontakt

Förvaltningsenheten

Telefon växel 0611-34 90 00