Lavar på kulturved Medelpad 2014

Inventeringen har genomförts inom Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) som är en satsning för att nå miljökvalitetsmålet ett rikt växt- och djurliv samt övriga ekosystemrelaterade miljömål. Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper bidrar också till att uppnå det internationella målet om att senast 2020 ha förbättrat hotade arters bevarandestatus liksom den europeiska strategin för att uppnå detsamma. Länsstyrelserna och Naturvårdsverket genomför åtgärdsprogram i samverkan. Ett åtgärdsprogram upprättades år 2011 för bevarande av hotade lavar på kulturved i odlingslandskapet (Naturvårdsverket rapport nr 6439). Åtgärdsprogrammet pågår fram till år 2016 och länsstyrelsen i Dalarna samordnar åtgärdsprogrammet nationellt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_1&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss