Landskapsplan för Mnemosynefjäril i Medelpads kustland

Mnemosynefjärilen i Medelpad finns inom ett geografiskt avgränsat område vid Medelpadskusten i de tre socknarna Hässjö, Tynderö och Alnö. Populationen har varit känd sedan 1930-talet och har under 1900-talet förmodligen gynnats av den igenväxning som skett av odlingslandskapet under detta sekels andra hälft. De senaste åren ser den ut ha minskat då flera lokaler försvunnit och några lokaler minskat starkt. Övervakning genom linjetaxering har utförts sedan 2008 men det är ännu för tidigt att uttala sig om någon trend i dessa undersökningar. De åtgärder som föreslås nu är främst större röjningsinsatser på några lokaler samt hänsyn vid skogsbruk och betesdrift. I den kommunala planeringen har hänsyn tagits till de lokaler som är kända idag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_10&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss