Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Planerad utökning av naturreservat vid Stensjön

Remiss

Förslaget till beslut och skötselplan för den planerade utvidgningen av Stensjöns naturreservat, Stensjöskogarna i Ånge kommun är ute på remiss.

Stensjöskogarna ligger cirka en mil nordost om Överturingen och omfattar totalt 858 hektar vilket är en utökning med 700 hektar från det ursprungliga reservatet Stensjön. Utökningen berör fastigheten Snöberg 1:57.  

Förslaget till beslut och skötselplan för den planerade utvidgningen av Stensjöns naturreservat, Stensjöskogarna i Ånge kommun är ute på remiss.

Stensjöskogarna ligger cirka en mil nordost om Överturingen och omfattar totalt 858 hektar vilket är en utökning med 700 hektar från det ursprungliga reservatet Stensjön. Utökningen berör fastigheten Snöberg 1:57.

Stensjöskogarna är ett större sammanhängande, starkt brandpräglat tallskogsområde i blockig terräng. Här finns skogspartier med mycket höga naturvärden men utvidgningen av reservatet omfattar också yngre skogar i behov av restaureringsåtgärder i form av framförallt naturvårdsbränningar. Området är beläget intill en jakt- och fiskecamp och besöks regelbundet av fritidsfiskare och jägare men har också goda förutsättningar för att vara attraktivt för vandrare.

Länsstyrelsen bedömer att Stensjöskogarna signifikant bidrar till att upprätthålla bevarandet av biologisk mångfald i värdetrakten och bidrar till uppfyllandet av miljömålen ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. Vidare bedöms att ett naturreservat i det aktuella området är förenligt med kommunens översiktsplan och med miljöbalken.

Länsstyrelsen finner att det finns skäl att besluta om att bilda ett naturreservat för att skydda områdets naturvärden, samt att förordna om föreskrifter för området och att fastställa en skötselplan.

Har du frågor kring det planerade naturreservatet eller vill ta del av remissen? Vänligen kontakta vasternorrland@lansstyrelsen.se

Synpunkter skickas i första hand med e-post till vasternorrland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Uppge diarienummer: 511-3877-19

Sista dag att yttra sig över remissen är 31 augusti 2022.

Kontakt