Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturreservat planeras på Fanön

Remiss

Förslaget till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Fanön i Kramfors kommun är ute på remiss.

Det planerade naturreservatet ligger cirka sju kilometer sydost om Docksta. Arealen är 83 hektar. Berörda fastigheter är Vibyggerå-Sund 7:1 och Vibyggerå-Sund 1:3.

Fanön utgörs av en udde som sticker ut i Ullångersfjärden. Det är ett område med mycket värdefull, brandpräglad, solöppen talldominerad skog i kuperad terräng. Här finns många riktigt gamla tallar och bitvis rikligt med död ved. Här finns också den starkt hotade jättepraktbaggen.

Länsstyrelsen bedömer att Fanön signifikant bidrar till att upprätthålla bevarandet av biologisk mångfald i värdetrakten och bidrar till uppfyllandet av miljömålen ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. Vidare bedömer vi att ett naturreservat i det aktuella området är förenligt med kommunens översiktsplan och med miljöbalken.

Länsstyrelsen finner att det finns skäl att besluta om att bilda ett naturreservat för att skydda områdets naturvärden, samt att förordna om föreskrifter för området och att fastställa en skötselplan.

Har du frågor kring det planerade naturreservatet eller vill ta del av remissen? Vänligen kontakta vasternorrland@lansstyrelsen.se

Synpunkter skickas i första hand med e-post till vasternorrland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand. Ange diarienummer 511-5328-17.

Sista dag att yttra sig över remissen är 27 augusti 2022.

Kontakt