Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Yttrande över betänkandet Struktur för ökad motståndskraft, SOU 2021:35

Yttrande

Länsstyrelsen Västernorrland lämnar yttrande över betänkandet Struktur för ökad motståndskraft, SOU 2021:35.

Sammanfattning

Länsstyrelsen Västernorrland ser det som positivt att de 21 länsstyrelserna, enligt utredningens förslag och resonemang, även fortsättningsvis är regeringens viktigaste kontaktpunkter mot den kommunala nivån och övriga regionala aktörer. Och det med viktig uppgift både inför och vid kriser och höjd beredskap.

Utredningen ger förslag på en organisation och en grundläggande struktur där roller och ansvar tydliggörs och förutsättningar för civil-militär samverkan förbättras. Förslagen ger möjligheter att prioritera resurser och skapar överlag förutsättningar för en mer robust och förutsägbar krishantering vid större samhällsstörningar. Förslagen bidrar också till att förbättra och förstärka systemen för att klara av både planering av totalförsvarsuppdraget och fredstida kriser.

Flera aktörer måste ta ansvar för innehållet i den nya strukturen

Länsstyrelsen Västernorrland anser att utredningen utgör en strukturutredning, som därmed medför att vissa frågor och utmaningar behöver fortsatt förtydligande. Det är positivt att utredningen tagit stort intryck av länsstyrelsernas samverkansförmåga under de senaste kriserna och att det lämnas ett utrymme för länsstyrelserna att tillsammans utarbeta en effektiv samverkansstruktur. Länsstyrelsen Västernorrland välkomnar detta, och kommer att ta ansvar för att gemensamt utveckla den nya strukturen för att få den att fungera.

Samverkan mellan olika nivåer och organisationer måste fortsätta att utvecklas och den nya strukturen behöver fyllas med innehåll. Utredningen ger en bra grund för fortsatt arbete med flera aktörer som måste ta ansvar för innehållet i den nya strukturen. Länsstyrelsen Västernorrland ser att det fortsatta arbetet behöver ske med beaktande av ansvarsprincipen.

Samverkan behöver förbättras

Länsstyrelsen Västernorrland bedömer att förslagen kan underlätta planeringen mellan geografiskt områdesansvariga nivåer i systemet och centrala myndigheter, men det innebär stora utmaningar. Samverkan mellan sektorsmyndigheter och geografiskt områdesansvariga myndigheter behöver förbättras. För att den nya strukturen ska bli effektiv och ändamålsenlig är det viktigt att det finns såväl kunskap, kapacitet och förmåga hos samtliga myndigheter att samverka på olika nivåer. Samverkansbehoven finns både när det gäller planering inför som under samhällsstörningar och höjd beredskap. En fungerande lägesbildsrapportering och informationsdelning är av avgörande betydelse för att den nya strukturen ska fungera.

Det är av vikt att beredskapsarbetet på nationell nivå kan omsättas till kommunerna och regionernas arbete, och tvärtom, att kommunerna och regionernas perspektiv synliggörs i den nationella planeringen. Det måste finnas en gemensam planering med ett fungerande informationsflöde mellan nationell, regional och lokal nivå. Om detta inte fungerar finns det risk att det som planeras för på en nivå inte går att genomföras i praktiken på en annan nivå. Detta måste aktivt undvikas och här har såväl sektorsmyndigheter som länsstyrelser och civilområdeschefer en viktig roll.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av landshövding Berit Högman med beredskapsdirektör Torbjörn Westman som föredragande. I den slutliga handläggningen har också beredskapshandläggare Thomas Bengtsson och beredskapshandläggare Jonna Toivonen medverkat.

Läs yttrandet i sin helhet

Yttrande över betänkandet ”Struktur för ökad motståndskraft, SOU 2021:35” Pdf, 235.7 kB.

Kontakt

Torbjörn Westman

Beredskapsdirektör