Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Yttrande gällande Miljömålsberedningens betänkande Havet och människan (SOU 2020:83)

Länsstyrelsen Västernorrland har ombetts att yttra sig över Miljödepartementets remiss av Miljömålsberedningens betänkande SOU 2020:83 Havet och människan.

Sammanfattning

Miljömålsberedningens uppdrag i arbetet med denna utredning har varit att göra en översyn av vad som kan göras för att nå miljökvalitetsmålen Hav i balans samt Levande kust och skärgård och Ingen övergödning. Det som händer i havet och i sjöar, vattendrag och grundvatten hänger ihop med vad som händer på land och länsstyrelsen menar att utredningen lyckas med att identifiera flera av de grundläggande behov som behöver tillgodoses för att förbättra vatten-, och havsmiljöförvaltningen. Betänkandet lämnar därmed förslag som berör förvaltningen och styrande direktiv av allt ytvatten, även på land, vilket är en breddning av det ursprungliga uppdraget.

Länsstyrelsen anser att då utredningens grundläggande problembeskrivning och nulägesanalysen i stor utsträckning utgår från Miljömålsberedningens ursprungliga uppdrag kring havsmiljön skapar detta problem i betänkandets problembeskrivning och analys rörande landvatten. Utredningen verkar ha hämtat stora delar av sitt resonemang, sin bakgrundsanalys samt delar av sina konkreta förslag inom vattenförvaltningen från Vattenförvaltningsutredningen (SOU 2019:66), som är under pågående beredning inom Regeringskansliet.

Harmonisering av styrande EU-direktiv

Ett av betänkandet huvudförslag är en harmonisering av havsmiljödirektivet (2008/56/EG), vattendirektivet (2000/60/EG) samt art-och habitatdirektivet (1992/43/EEG). Länsstyrelsen instämmer i att det finns behov av harmonisering i vissa delar av men att utredningen inte lyckas se de pågående processer som redan arbetar med att lösa just de problem som identifieras i betänkandet. Flera av de framlagda förslagen riskerar då istället att motverka det redan pågående utvecklingsarbetet och länsstyrelsen avstyrker därför flertalet av de förslag som handlar om en reglerad harmonisering och ändrad förvaltning.

Förstärk redan pågående utvecklingsarbete

Länsstyrelsen menar att det som istället behövs är en förstärkning och vidareutveckling av redan pågående utvecklingsarbete inom befintlig organisation för vattenförvaltningen och havsmiljöförvaltningen. Detta kräver ett tydligare politiskt ansvarstagande för havs- och vattenförvaltningsarbetet, tydliggörande av roller och ansvar tillsammans med kloka finansieringssatsningar och resursförstärkningar; framförallt till länsstyrelsernas samordningsarbete och kommunernas åtgärdsarbete.

Behåll vattendelegationerna roll

Länsstyrelsen avstyrker samtliga tre föreslagna alternativ för ändrad beslutsordning avseende miljökvalitetsnormer och förordar istället att miljökvalitetsnormer enligt vattendirektivet även i fortsättningen ska beslutas av vattendelegationen i distriktet. Bredden av representerade aktörer i vattendelegationerna borgar för ett bidrag till beslutsfattandet från många olika kompetenser och perspektiv, och möjliggör en bred förankring i samhället för de beslut som ska fattas. Länsstyrelsen anser att satsningar för ökad samverkan är ett bättre första steg i en utvecklad harmonisering av dessa miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram istället för en gemensam beslutsordning.

Fortsätt på Vattnets väg

Flera av de strukturella förslagen rörande vattenförvaltningen tycks frångå den för vattenförvaltningens, och vattendirektivets, grundläggande principen om Vattnets väg. Denna princip innebär en förvaltning baserad på vattnets avrinningsområden istället för på befintliga administrativa gränser. Länsstyrelsen vill vidmakthålla principen om Vattnets väg. Principen är också en grundpelare i linje med utredningens övergripande ambition om en ekosystembaserad förvaltning. Det är motsägelsefullt att vattenförvaltningen då föreslås återgå till en mer traditionell förvaltning enligt administrativa gränser, vilket innebär en ökad institutionell fragmentering som har svårare att inkludera biodiversitet och komplexa ekologiska och sociala samband i beslutsfattandet.

Övergödning i ett brett perspektiv

Länsstyrelsen avstyrker förslaget att Jordbruksverket blir ny miljömålsansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. Förstärkningar och långsiktig finansiering kommer krävas för vattenmiljöåtgärder inom jordbruket så att Sverige kan nå målen inom vatten- och havsmiljön och den nationella livsmedelsstrategin. Jordbruksverket har en viktig roll i detta arbete men frågan kring övergödning är komplex och fler påverkanskällor bidrar än endast jordbruket. För att särskilja de olika intresseområdena för näring kontra miljö, så är den bästa lösningen att Havs- och vattenmyndigheten behåller sitt ansvar för miljömålet Ingen övergödning.

Stärk miljöövervakningen

Ett viktigt utvecklingsområde som utredningen identifierar är miljöövervakningen och behovet av miljödata är stort för en rad olika verksamheter. Den akvatiska övervakningen behöver förstärkas för att bland annat säkerställa en anpassning till vattenförvaltningens behov. Betydelsen av datavärdskapens utveckling blir i detta centralt. Länsstyrelsen ser positivt på förslaget att Havs- och vattenmyndigheten får ett helhetsansvar för den akvatiska övervakningen som inkluderar miljögifter samt arter i den akvatiska miljön.

Behåll de kulturella värdena i miljömålen

Länsstyrelsen avstyrker utredningens förslag att ta bort flera preciseringar ur miljökvalitetsmålet Hav i balans och en levande kust- och skärgård. Detta gäller i huvudsak de som gäller kulturella värden och länsstyrelsen anser att ett ekosystemtjänstbaserat synsätt behöver inkludera kulturella värden och det sänder en dålig signal om detta tas bort ur miljömålet. Kulturmiljö ingår också i det generella miljöbegreppet och finns tydligt med i miljöbalken samt i landets samlade miljömål, där bevarande och utveckling av kulturmiljöer ingår i målens preciseringar. Därför behöver också alla delar av miljömålet omfattas av preciseringarna.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av landshövding Berit Högman med vattenvårdsdirektör Joakim Kruse och vattensamordnare Olov Eriksson som föredragande.

Ta del av hela yttrandet

Vill du läsa hela yttrandet kan du begära ut dokumentet från diariet. Vänligen gör det via e-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se och ange diarienummer 500-1799-2021.

Kontakt