Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Yttrande gällande Skogsutredningens betänkande, ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen” (SOU 2020:73)

Länsstyrelsen Västernorrland har ombetts att yttra sig över Miljödepartementets remiss av Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen.

Sammanfattning

Utredningen innehåller flera väl utarbetade delavsnitt, inte minst bakgrundsbeskrivningar som på ett grundligt sätt belyser skogens olika värden och roller. Länsstyrelsens anser dock att utredningens ansats att skapa en mer sammanhållen skogspolitik med minskade konflikter inte nås med de lagda förslagen. Vidare är länsstyrelsens bedömning att nationella och internationella åtaganden om bevarande av biologisk mångfald inte kommer att kunna nås om utredningens förslag genomförs i sin helhet.

Arbetssätt för formellt skydd

Länsstyrelsen säger nej till utredningens förslag om frivilligt formellt skydd som det huvudsakliga arbetssättet för skydd av skog. Länsstyrelsen bedömer att nuvarande arbetssätt där skydd av värdefull natur kan initieras av både markägare och länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen, är ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Uppföljningar visar också att en majoritet av berörda markägare är positiva till hur reservat bildas.

Nyckelbiotopsregistrering

Länsstyrelsen säger nej till förslaget om att upphöra med nyckelbiotopregistrering och att gallra det befintliga registret. Kunskapen som samlats in genom nyckelbiotopsinventeringen är för värdefull för att få gå förlorad. Nyckelbiotopsdata används inte bara inom skogsbruket, utan utgör ett viktigt underlag i samband med en mängd olika typer av fysisk exploatering.

Skogsprogrammet och rådgivning i skogen

Länsstyrelsen säger ja till förslaget om att bredda det nationella skogsprogrammet för att öka graden av samverkan och att Skogsstyrelsen anslås medel för att utöka rådgivningen i skogen.

Ersättning till markägare vid formellt skydd

Länsstyrelsen stödjer förslaget att Sveaskogs markförsäljningsprogram ska rikta sig till enskilda privata markägare som berörs av områdesskydd. Vi vill understryka att det ska gälla i hela landet, inte enbart i den fjällnära skogen. Länsstyrelsen anser att en av de viktigaste åtgärderna för att stärka enskilda markägares rättigheter i samband med områdesskydd är att erbjuda annan mark att bruka.

Skogen som kolsänka

Länsstyrelsen gör bedömningen att en oberoende utredning bör tillsättas för att analysera skogens roll som kolsänka. Ökad användning av skogsråvara och ökad kolinlagring i stående skog är två olika möjligheter för att nå klimatmålen som varken Vägvalsutredningen eller Skogsutredningen utrett.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av landshövding Berit Högman med biolog Kristin Lindström, samordnare grön infrastruktur, som föredragande.

Ta del av hela yttrandet

Vill du läsa hela yttrandet kan du begära ut dokumentet från diariet.
Vänligen gör det via e-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se och ange diarienummer 511-1181-2021.

Kontakt