Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi välkomnar synpunkter på länets regionala livsmedelsstrategi

Remiss, text.

I samarbete med Lantbrukarnas riksförbund, Region Västernorrland, länets kommuner och olika aktörer kopplade till livsmedelskedjan, jobbar länsstyrelsen med att ta fram en ny reviderad livsmedelsstrategi för vårt län. Denna strategi är nu ute på remiss.

Livsmedelsproduktionen och förädlingen är en framtidsbransch som har stora möjligheter att bidra till hållbar utveckling, samt bidra till fler arbetstillfällen och attraktiva livsmiljöer i hela Västernorrland. Samtidigt är en tryggad tillgång på säker, hälsosam och hållbar mat en viktig utmaning där vår självförsörjningsgrad fått ett ökat fokus, liksom en robust infrastruktur som även i krissituationer klarar att leverera livsmedel till alla invånare. I ett föränderligt klimat spås det dessutom att odlingsförutsättningarna kommer att ändras. På våra breddgrader förväntas det innebära stora utmaningar med till exempel extremväder, men även en längre odlingssäsong och större möjligheter till ökad produktion av hållbara livsmedel. Det betyder att Sverige och vårt län på sikt kan komma att bli viktiga områden för den globala matförsörjningen.

Det finns många stora frågor kopplade till livsmedelskedjan, för att samordna och strukturera alla dessa infallsvinklar finns en övergripande nationell livsmedelsstrategi. Med utgångspunkt i den finns även regionala strategier anpassade till lokala möjligheter och förutsättningar runt om i landet. Vår strategi här i Västernorrland har utgångspunkt i den nationella livsmedelsstrategin samt i den regionala utvecklingsstrategin. Strategin är framtagen i samarbete mellan flera olika aktörer med koppling till livsmedelsproduktion, forskning och regional utveckling. Ingen kan ensam försörja länet på livsmedel eller själv ställa om till en så hållbar livsmedelskedja som möjligt, det är tillsammans vi kan nå resultat! Därför behöver vi dina synpunkter.

Tillgång till dokumentet

Vill du ta del av remissversionen av strategin, kontakta Emelie Eriksson via e-post: emelie.y.eriksson@lansstyrelsen.se

Lämna synpunkter

Vi önskar era remissvar senast den 26 februari 2021 till e-postadress: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Ange diarienummer i ämneseraden: 8664-2018.

Viktiga frågor

Alla typer av synpunkter är välkomna men vi önskar särskilt kommentarer kring dessa frågor:

  • Bidrar identifierade prioriteringar till en konkurrenskraftig och lönsam livsmedelskedja i Västernorrland där vår fulla potential utnyttjas?
  • Saknas viktiga perspektiv?
  • Finns viktiga aspekter för Västernorrlands län som behöver tydliggöras ytterligare?
  • Förslag på indikatorer välkomnas, gärna sådant era organisationer följer upp löpande.

Relevant statistik

Statistik som närmare beskriver livsmedelskedjan i Västernorrland finner du hos jordbruksverket.

Statistik om jordbrukskedjan Länk till annan webbplats. (Jordbruksverkets webbplats)

Kontakt

Frågor om livsmedelsstrategin kan ställas till strategins sekretariat.

Emelie Eriksson, Länsstyrelsen Västernorrland
Telefon: 0611-34 92 70
E-post: emelie.y.eriksson@lansstyrelsen.se

Marie Sjölin, Lantbrukarnas riksförbund
Telefon: 010-184 44 26
E-post: marie.sjolin@lrf.se

Kontakt