Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Begäran om yttrande över arbetet med frågor som rör växtskydd, diarienummer 6.1.1-04676/2020

Yttrande

Jordbruksverket har erbjudit Länsstyrelsen i Västernorrland, som också är vattenmyndighet för Bottenhavets vattendistrikt, att yttra sig över hur Jordbruksverket framöver ska prioritera sitt arbete med frågor som rör växtskydd.

Sammanfattning

Fortsatt och utvecklat arbete med rådgivning och kompetensutveckling för växtskydd i hela Sverige genom bland annat växtskyddscentralerna.

Prioriterade insatser

Länsstyrelsen Västernorrland bedömer att fortsatt arbete med rådgivning och kompetensutveckling i hela Sverige är av störst vikt inom växtskyddsområdet för att Jordbruksverket ska uppnå de övergripande strategiska målen om att Sverige ska ha en konkurrenskraftig, lönsam och resurseffektiv matproduktion med gott växtskydd samtidigt som miljömålen uppnås. En ökad kunskapsnivå bland jordbrukare, lantbrukskonsulter och tjänstemän bidrar även till att Sveriges åtaganden enligt vattendirektivet kan uppnås.

Av de fem områdena som rör växtskydd som jordbruksverket själva har pekat ut anser vi att integrerat växtskydd och säker hantering av växtskyddsmedel är de som är viktigast för vår verksamhet. Arbetet inom dessa områden sker med fördel genom bland annat växtskyddscentralerna.
Att jordbruksverket genom bland annat växtskyddscentralerna finns närvarande i hela Sverige lyfter frågan om växtskydd och dess möjligheter för ökad produktion och konkurrenskraft men belyser även värdet av integrerat växtskydd och miljöhänsyn. Det ger en signal att man som jordbrukare är betydelsefull som livsmedelsproducent oavsett var man verkar i landet men även att man har ett ansvar för att minimera de negativa effekterna av de åtgärder man vidtar.

Framtida utmaningar

Att lägga fast en strategi för de kommande fem åren kan vara bra för att hålla samman arbetet inom växtskyddsområdet och jobba strategiskt över tid. Det finns dock en utmaning då arbetet med den nya gemensamma jordbrukspolitiken, CAP 2021, pågår för fullt och det är högst ovisst vilka möjligheter som kommer finnas inom den strategiska planen. Även inom vattenförvaltningen pågår arbete som kommer kunna påverka växtskyddstrategin då framtagandet av nya åtgärdsprogram pågår.
För att kunna möta dessa utmaningar behöver det finnas en flexibilitet i växtskyddsstrategin så den går att anpassa efter nya förutsättningar.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av enhetschef Karin Frejarö med Magnus Jensen som föredragande. I den slutliga handläggningen har också Lova Lind, Vattensamordnare på Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt medverkat.

Kontakt