Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss om Ökad statlig närvaro i Härnösand (SOU 2019:33), dnr Fi2019/02399/SFÖ

Yttrande

Länsstyrelsen i Västernorrland har av Finansdepartementet erbjudits möjlighet att yttra sig över betänkandet av utredningen om ökad statlig verksamhet i Härnösand (SOU 2019:33).

Övergripande synpunkter

Ökad statlig närvaro i Härnösand och Västernorrland stärker både länet och landet. Länsstyrelsen anser att betänkandet är väl genomarbetat och att förslaget om omlokalisering av 80 årsarbetskrafter från Stockholms län till Härnösands kommun tar god hänsyn till de regionala förutsättningarna. Länsstyrelsen anser vidare att föreslagen modell med kontorsgemenskap med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som värdmyndighet är välmotiverad och kan förväntas ge goda förutsättningar för en smidig etablering och förutsättningar för samverkan mellan myndigheterna. Modellen kan bli intressant för statlig omlokalisering på fler håll om det faller väl ut. Etableringen har goda förutsättningar att bli en resurs i den regionala utvecklingen, samspela med det regionala näringslivet och gynna arbetsmarknaden i både Härnösand och övriga kommuner i arbetsmarknadsregionen.

Behov av ökad myndighetssamverkan

Flera myndigheter pekar i den kartläggning som länsstyrelserna genomfört på regeringens uppdrag under 2019, på ökad myndighetssamverkan som en möjlighet att förbättra statlig närvaro och service regionalt. Den modell för omlokalisering som presenteras i betänkandet är intressant eftersom den sänker tröskeln för samverkan. I detta fall är Specialpedagogiska skolmyndigheten en myndighet som både har sitt huvudkontor i Härnösand, relativt många (drygt 60) medarbetare på plats och därutöver en myndighet som på grund av sin decentraliserade struktur redan har kommit långt vad gäller distansbaserade möten och arbetsformer.

Statlig närvaro i Västernorrland

Totalt finns cirka 3000 statliga arbetsställen runt om i Sverige. Av dessa finns drygt 100 i Västernorrland. Det framgår av länsstyrelsernas kartläggning som genomfördes under 2019. Den statliga närvaron i Västernorrland har minskat kraftigt över tid. Från 2006 till 2016 har antalet personer som arbetar statligt ökat i landet som helhet men minskat med över 1200 personer i Västernorrland. Det handlar om förändringar såsom nedläggningar av regementen och avreglering av statlig verksamhet.

Som residensstad har Härnösand färre statliga arbetsställen än övriga residensstäder. Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att Härnösand som enda residensstad har tappat statliga arbetstillfällen mellan åren 2008-2018, detta med 21,9 procent. Att stärka den statliga närvaron i residensstaden bedöms stärka hela regionens offentliga tjänstesektor och arbetsmarknad.

Verksamhetsvinster

Länsstyrelsen Västernorrlands åsikt är att omlokalisering av statliga jobb från storstadslän såsom Stockholms län till Härnösand och Västernorrlands län har goda förutsättningar att ge betydande verksamhetsvinster för berörda myndigheter och staten som helhet. Exempel på verksamhetsvinster gäller lägre hyror, stabilare kompetesnförsörjning och god samverkan mellan myndigheter och mellan kommun, region och stat.

Härnösand har en lång erfarenhet av statlig administration och tillsammans med grannkommunerna goda förutsättningar till kompetensförsörjning med befolkning med relativ hög utbildningsnivå. I länet finns etablerad samverkan inom Myndighetsnätverket vars effektiva statliga samverkan kontinuerligt och långsiktigt stärker regionens tillgång till kompetens. Härnösand såväl som Sundsvall ingår i Myndighetsnätverket. I betänkandets förslag har god hänsyn tagits till de regionala förutsättningarna och de identifierade verksamheterna passar väl in i existerande kluster, regionens demografi och näringsstruktur.

Arbets- och bostadsmarknadsregion

Med utgångspunkt från Härnösands geografiska läge och inom en timmes pendling finns tillgång till en stor sammanhängande arbets- och bostadsmarknadsregion med ca 234 000 invånare (Härnösand, Timrå, Sundsvall, Kramfors, samt delar av Sollefteå och Örnsköldsvik).

Utbildningarna vid Mittuniversitetet och Umeå universitet är väl anpassade för rekrytering till offentlig verksamhet.

Samverkansavtal Härnösands kommun och Mittuniversitetet

Härnösands kommun har sedan 2016 ett samverkansavtal med Mittuniversitetet för kommunens utvecklingssatsningar. Genom samverkan med det regionala universitetet utvecklas regionens konkurrens- och attraktionskraft och universitetet får möjlighet att utveckla profilområden med nationell och internationell legitimitet. Även Sundsvall, Örnsköldsvik och Timrå kommuner har pågående samverkansavtal med Mittuniversitetet.

Tidplan

Utredningen har i betänkandet angett lämplig tidpunkt för genomförande av lokaliseringen och uppstart av den gemensamma kontorsservicen till andra kvartalet 2020. Länsstyrelsen anser att tidplanen är optimistisk och att ett kvalitativt genomförande först kan påbörjas under andra halvan av 2020.

Slutord

Ovan beskrivet tillsammans med Härnösands långa tradition som förvaltningsstad, väl anpassad för offentlig verksamhet, ger sammantaget goda förutsättningar för utökat antal arbetstillfällen utifrån effektiv och kvalitativ statlig verksamhet.

Beslut i ärendet har fattats av landshövding Berit Högman efter föredragning av enhetschef Karin Frejarö. I den slutliga handläggningen har länsråd Daniel Gustafsson deltagit.

Kontakt