Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Remiss av plan för grön infrastruktur i Västernorrlands län

Alla länsstyrelser har fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur inom respektive län.

Grön infrastruktur definieras som nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.

Länsstyrelsen Västernorrland har tagit fram rapporten "Grön infrastruktur i Västernorrland - Analys av nuläget och plan för insatsområden" och önskar få in synpunkter som kan hjälpa till att utveckla och förbättra slutversionen. Rapporten utgör också en viktig del av Västernorrlands fortsatta miljömålsarbete och motsvarar i stort miljömålsarbetets tredje fokusområde Miljöns och naturens värden.

Remisstid

Remisstiden har gått ut och inkomna synpunkter bearbetas nu för slututformning av planen.

Remisshandlingar

Missiv Grön infrastruktur Pdf, 269.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Grön infrastruktur i Västernorrlands län Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartberättelse Grön infrastruktur Länk till annan webbplats.

Storymap med föreslagna värdetrakter Länk till annan webbplats.

Kontakt