Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Täktverksamhet i Bergs kommun

Kungörelse

Br. Zakrissons Åkeri AB har lämnat in en ansökan om tillstånd till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Ansökan gäller fortsatt täktverksamhet med uttag av 1 100 000 ton berg och morän under 20 år. Br. Zakrissons Åkeri AB bedriver täktverksamhet på fastigheten Klövsjö 6:387. Täkten är belägen cirka 5 km söder om Klövsjö i Bergs kommun.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Du kan ta del av handlingarna i ärendet på Kommunledningskontoret, Ängesvägen 4 i Svenstavik och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand. Meddelanden i ärendet införs i Östersundsposten och Länstidningen Östersund och i Jämtlands tidning, samt hålls tillgängliga hos de som förvarar akterna.

Om du vill yttra dig ska du göra det senast den 19 augusti 2024 via e-post till:
vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller via post till: Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand

Ange diarienummer 551-499-2024.

Kontakt

Frida Uebel

Miljösakkunnig

Anna-Karin Rosberg

Miljöhandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss