Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fjärrvärmeanläggning Sösia, Åre kommun

Kungörelse

Jämtkraft AB har fått tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och förändrad verksamhet vid deras fjärrvärmeanläggning Sösia.

Beslutet fattades den 20 juni 2024 av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland. Jämtkraft AB bedriver sin verksamhet på södra sidan av Åresjön i Åre kommun.

Du kan ta del av beslutet samt övriga handlingar i ärendet på Kommunledningskontoret, Åre kommun, Norra vägen 21 i Järpen och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligt överklaga det till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. Ditt överklagande måste senast den 25 juli 2024 ha kommit in via e-post till: vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand.

Ange diarienummer 551-8990-2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss