Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Täktverksamhet i Strömsunds kommun

Kungörelse

Reaxcer AB har fått tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet.

Beslutet fattades den 19 juni 2024 av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland. Täkten kommer ligga på fastighet Strand 2:17 i Strömsunds kommun.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Du kan ta del av beslutet samt övriga handlingar i ärendet på Kommunhuset, Strömsunds kommun, Storgatan 15, Strömsund och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligt överklaga det till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. Ditt överklagande måste senast den 24 juli 2024 ha kommit in via e-post till: vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller via post: Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand.

Ange diarienummer 551-8312-2023.

Kontakt

Daniel Yngsell

Miljösakkunnig

Carolin Ryr

Miljöhandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss