Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ytbehandling, Örnsköldsviks kommun

Kungörelse

Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB har fått beslut enligt miljöbalken om slutgiltiga villkor avseende utsläpp av nickel, krom och suspenderande ämnen i tillstånd som meddelades den 20 november 2020.

Beslutet fattades den 17 juni 2024 av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland. Verksamheten bedrivs på fastighet Själevads Prästbord 1:93, Örnsköldsviks kommun.

Du kan ta del av beslutet samt övriga handlingar i ärendet på Kommunledningsförvaltningen, 891 88 Örnsköldsviks kommun och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligt överklaga det till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. Ditt överklagande måste senast den 22 juli 2024 ha kommit in via e-post till: vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller via post till: Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand.

Ange diarienummer 551-8466-2023.

Kontakt

Frida Uebel

Miljösakkunnig

Emma Johansson

Handläggare Miljöprövning

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss