Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Täkt i Sundsvalls kommun

Kungörelse

Hamre Gräv AB har lämnat in en ansökan om tillstånd till fortsatt och utvidgad täktverksamhet till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Ansökan gäller ett uttag av 199 000 ton berg och morän under 10 år. Hamre Gräv AB bedriver täktverksamhet på fastigheterna Hamre 1:36 och Harv 6:19 på Tjärnängesberget cirka 6,5 kilometer sydöst om Lucksta i Sundsvalls kommun.

Du kan ta del av handlingarna i ärendet på Servicecenter Kommunarkivet, Sundsvalls kommun och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand. Meddelanden i ärendet införs i Sundsvalls tidning samt hålls tillgängliga hos de som förvarar akterna.

Om du vill yttra dig ska du göra det senast den 1 juli 2024 via e-post till:
vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand.

Ange diarienummer 551-2134-2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss