Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler fågelarter efter restaurering i naturreservat

Varnande storspov står på en myr med vatten i bakgrunden.

Storspov är en av de fågelarter som trivs i Röjtjärnsmyran-Spångmyrans naturreservat. Området är ett av länets största skogsmyrkomplex och visar upp de flesta av regionens myrtyper. Foto: Jan Lindström

Den våtmarksrestaurering som genomförts i Röjtjärnsmyran-Spångmyrans naturreservat i Ånge kommun har haft positiva effekter för fågellivet. Vid en inventering observerades hela tolv fler arter av fåglar som är knutna till vatten eller våtmark, jämfört med innan åtgärderna påbörjades.

Myrar och andra våtmarker är viktiga häckningsmiljöer för många fågelarter, vilka har missgynnats av den omfattande utdikning av våtmarker som bedrevs i Sverige in på 1900-talet. En önskad effekt av våtmarksrestaurering är därför bättre förutsättningar för myrhäckande fåglar. Nu när arbetet med att lägga igen diken och restaurera våtmarker har pågått under flera år börjar det bli möjligt att följa upp vilka effekter restaureringarna har på fågelfaunan.

Naturreservatet Röjtjärnsmyran-Spångmyran ligger i södra delen av Ånge kommun och är ett av länets mest värdefulla myrmarksområden ur ornitologisk synpunkt.

Området dikades under början av 1800-talet och därmed sänktes vattennivån i områdets sjöar. Under 2018 restaurerades myrarna och diken lades igen. Innan restaureringen påbörjades inventerades fågelfaunan, och under 2023 har den inventeringen upprepats för att se vilka effekter restaureringen haft.

Glädjande nog verkar restaureringsåtgärderna ha gett positiva resultat för fågelfaunan. Vid inventeringen 2017 observerades 13 fågelarter knutna till vatten eller myrmark; år 2023 hade det ökat till hela 25 arter – nästan det dubbla jämfört med innan restaureringen. Restaureringsåtgärderna skapade större ytor med öppet vatten i reservatet, och den grupp fåglar som har ökat mest är just arter som är knutna till vatten (från fyra arter 2017 till elva arter 2023).

Det är inte så många som åker dit för att skåda fågel men området är verkligen en pärla. Det var nog den roligaste inventeringen jag gjort och med stora naturupplevelser som bonus. Det är något speciellt med myrmark, säger Jan Lindström, som är den konsult som på uppdrag av länsstyrelsen genomfört inventeringen.

Läs rapporten om myrfågelinventering 2023 vid Röjtjärnsmyran-Spångmyrans naturreservat:

Myrfågelinventering 2023 Länk till annan webbplats.

Mer om naturreservatet finns på följande sida på vår webbplats:

Röjtjärnsmyran-Spångmyran

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss