Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad takt krävs för att nå miljömålen

Illustration som visar de 16 specifika miljökvalitetsmålen.

Det övergripande målet med miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Detta följs upp årligen genom 16 specifika miljökvalitetsmål. Illustration: Tobias Flygar

Många insatser görs av många olika aktörer runt om i länet, men trots förbättringar inom några områden är bedömningen att Västernorrland inte når något av miljömålen till år 2030. Det visar årets uppföljning från Länsstyrelsen.

Varje år gör alla 21 länsstyrelser en uppföljning som visar hur det egna länet ligger till för att nå de nationella miljökvalitetsmålen och det övergripande generationsmålet. Uppföljningen beskriver tillståndet i miljön och visar åtgärder som genomförts i respektive län.

I Västernorrlands län visar uppföljningen att länet med idag beslutade styrmedel och åtgärder inte bedöms nå något av miljömålen fram till 2030, även om vi är nära att nå målen för Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet.

Många bra åtgärder görs löpande som på olika sätt främjar miljömålen, men tyvärr matchar inte åtgärdsarbetet det enorma behovet av insatser, säger Rebecka Bjurhall, miljösamordnare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Förbättringar märks inom vissa områden tack vare tidigare insatser. I många fall tar det dock lång tid innan effekter av åtgärder märks i miljön. Och takten i åtgärdsarbetet behöver öka markant för att målen ska kunna nås. Det finns många kritiska utmaningar för Västernorrland.

Vi behöver intensifiera arbetet med att sanera länets många förorenade områden, bevara en tillräcklig mängd biologiskt värdefull skog, motverka fortsatt fragmentering av landskapet, förbättra förutsättningarna för ett levande jordbruk och öka restaureringstakten i länets vattenmiljöer inklusive insatser inom vattenkraften, säger Rebecka Bjurhall.

I länet pågår eller planeras för ett flertal energiintensiva satsningar inom ramen för den gröna omställningen, vilket gör att mycket av myndigheternas tid och resurser läggs på processer kopplade till dessa industrisatsningar.

Detta innebär ökat tryck på processer och ärenden rörande bland annat tillsyn och prövning, samhällsplanering, vattenfrågor och klimatanpassning. I kombination med flera minskade statliga anslag inom miljöområdet innebär detta att vi kanske inte kan genomföra lika många andra åtgärder inom miljöområdet, säger Rebecka Bjurhall.

Regional årlig uppföljning för Västernorrland finns på Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet, RUS, webbplats:

Regional årlig uppföljning Västernorrland 2023, webbplatsen rus.se Länk till annan webbplats.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål:

Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

På följande sida finns mer information om Länsstyrelsen Västernorrlands regionala arbete med miljömålen:

Miljömål

Om Sveriges miljömål

  • Det generationsmål som riksdagen beslutat om anger att vi ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation. För att hålla koll på att vi är på väg i den riktningen, följs 16 specifika miljökvalitetsmål upp. Med hjälp av mätningar och inrapporterade åtgärder följer vi upp om målen är på väg att uppnås. Detta är samtidigt en viktig del i Sveriges genomförande av Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling.
  • Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. I uppdraget ingår det även att årligen följa upp miljömålen.
  • Den regionala årliga uppföljningen är underlag till den nationella uppföljningen som lämnas till regeringen av Naturvårdsverket. Det är också en kunskapskälla om miljöarbetet och miljötillståndet i länen. Samverkansorganet RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) kommer ta fram en samlad analys av årets regionala uppföljning.

Kontakt

Rebecka Bjurhall

Miljömålssamordnare, Hållbar regional utveckling

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss