Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mångbrukare i skogen – viktiga entreprenörer för länets hållbara tillväxt

En mörkhårig kvinna i grön polotröja ligger på mage på marken i skogen. Hon har en bärbar dator framför sig.

En ny studie visar att det finns potential för att fler, både kvinnor och män, ska kunna ta sin idé eller hobby till ett aktivt företagande inom det skogliga mångbruket.

Västernorrlands län och Jämtlands län har många mikro- och småföretag. Ett urval av dessa driver eller önskar utveckla och erbjuda tjänster och produkter där skogen finns med som antingen råvara eller inspirationskälla. Deras behov och utmaningar har nu undersökts och några gemensamma nämnare har identifierats. Kortsiktigt handlar det om kunskapsinsatser, finansieringsmöjligheter och att erbjuda plattformar för erfarenhetsutbyten och lärande.

Det har under årens lopp genomförts stödjande projekt och riktade insatser till exempelvis besöksnäringen, men kanske inte lika många initiativ som fokuserat på just mångbruket. Så här finns potential att genomföra främjande aktiviteter för en målgrupp med flera tydliga behov, säger Henrik Skyttberg, Länsstyrelsen Västernorrlands projektledare för förstudien.

På längre sikt uttalar flera av förstudiens mångbrukare betydelsen av en aktiv landsbygdspolitik som främjar människors förutsättningar att leva, verka och bo i våra län såväl i städerna som på landsbygden. Mångbrukarna har även betydelse för och kan påverkas av utvecklingen av nationell skogspolitik:

Att synliggöra och utveckla skogens alla värden bidrar till det nationella skogsprogrammets mål om mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt, säger Vanja Strand, nationell samordnare för Skogsprogrammet på Skogsstyrelsen.

Utmanande att nå ut och få rättvis bild

Under förstudien blev det tydligt att mångbruket inte är ett väletablerat eller vedertaget begrepp, inte ens hos mångbrukarna själva. Det har inneburit att det varit, och kan fortsatt vara, utmanande att nå ut till målgruppen. Och det gör det även svårt att få en rättvis och heltäckande bild över hur mångbruksföretagandet faktiskt ser ut i våra län.

Förstudien har kartlagt att det finns 68 företag som definierar sig som mångbrukare i de två länen. En siffra som sannolikt är blygsam givet det stora antalet småföretag som finns registrerade. Det finns potential att identifiera och nå ut till många fler. Företagsfrämjande aktörer, kommunernas näringslivsenheter och andra relevanta organisationer är viktiga i det arbetet.

Just nu pågår exempelvis initiativ som bland annat drivs av Hushållningssällskapet och Bron Innovation. Lärdomar från olika insatser såväl regionalt som nationellt, blir viktiga för att vi ska kunna forma relevanta insatser framöver som stärker mångbrukarföretagen i våra län, säger Henrik Skyttberg, Länsstyrelsen Västernorrland.

Presentation av förstudien - vill du delta?

Länsstyrelsen Västernorrland bjuder in till en presentation om förstudiens resultat. Det sker genom ett digitalt möte fredagen den 10 november kl.13.00-14.00. Vill du delta? Kontakta Maria Sjöström via e-post: maria.sjostrom@lansstyrelsen.se

Vidare läsning

Vill du läsa slutrapporten om förstudien? Då kan du kontakta diariet via e-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se och kom ihåg att ange diarienummer: 7392-2022.

Både Västernorrlands län och Jämtlands län har regionala skogsprogram:

Regionalt skogsprogram 2020-2030 Västernorrland Länk till annan webbplats.

Regionalt skogsprogram, Länsstyrelsen Jämtland Länk till annan webbplats.

Initiativet Skogens Kraft vill stärka utvecklingen av det småskaliga företagandet med skogen som bas:

Skogens Kraft, webbplatsen Smålands skogs- och trästrategier Länk till annan webbplats.

Att vara mångbrukare med skogen som bas eller inspirationskälla innebär att som företagare kombinera olika verksamheter med skogsbruk eller driva företag med skogen som bas eller inspirationskälla. Det kan exempelvis innebära en kombination av tjänster eller produkter kopplat till hälsa och rekreation, kulturmiljö, småskalig träförädling, rennäring, besöksnäring, naturturism och friluftsliv, djurhållning, livsmedelsframställning med skogens som bas.

Kontakt

Henrik Skyttberg

Handläggare

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss