Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Täktverksamhet i Örnsköldsviks kommun

Kungörelse

Holmen Bergprodukter AB har lämnat in en ansökan om fortsatt tillstånd till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Ansökan gäller uttag av 1 500 000 ton berg och 160 000 ton morän. Holmen Bergprodukter AB planerar att bedriva verksamheten på fastigheten Gideå 1:49 i Örnsköldsviks kommun.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Du kan ta del av handlingarna i ärendet på Kommunledningsförvaltningen, Nygatan 16, Örnsköldsviks kommun och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand. Meddelanden i ärendet införs i Örnsköldsviks Allehanda samt hålls tillgängliga hos de som förvarar akterna.

Om du vill yttra dig ska du göra det senast den 13 juni 2023 till: vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller via post till Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand.

Ange diarienummer 551-8707-2022.

Kontakt

Margareta Östman

Miljöhandläggare

Frida Uebel

Miljösakkunnig