• Eldningsförbud i Västernorrlands län

    Brandrisken i Västernorrland är väldigt hög och det råder eldningsförbud i länet från och med 10 juni kl. 08.00. Syftet med eldningsförbudet är att förhindra skogsbränder. /There is a fire ban in Västernorrland County, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ska myndigheterna underlätta för utrikes födda kvinnor att få jobb

Kvinna i slöja tittar in i kameran

Länsstyrelsen och flera andra myndigheter har redovisat en gemensam plan för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete.

Regeringen har tidigare givit Länsstyrelsen Västernorrland tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten ett uppdrag att i samverkan ta fram en plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden.

Den myndighetsgemensamma planen presenterades för regeringen den 31 mars.

Tre viktiga områden

I planen pekas tre områden ut som viktiga att åtgärda för att fler utrikes födda kvinnor ska komma i arbete:

  1. Likvärdigt bemötande: För att motverka diskriminering och rasism i mötet med myndigheter ska Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket samverka kring kompetensutveckling om likvärdigt bemötande samt metoder som bidrar till förändrade arbetssätt.
  2. Likvärdig tillgång till insatser: Det ska göras en gemensam uppföljning av tillgång till insatser och stöd hos myndigheterna för att upptäcka och åtgärda ojämställdheter i fördelning av insatser.
  3. Information och kommunikation: Myndigheterna vill förbättra informationen till utrikes födda kvinnor, i synnerhet de som i nuläget inte har så många myndighetskontakter och därför riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap. I planen ges förslag på olika mötesplatser som når kvinnorna.

Länsstyrelsernas roll i arbetet

Länsstyrelserna arbetar med många olika frågor med koppling till målgruppen, bland annat jämställdhet, migration, nyanländas etablering och mänskliga rättigheter. I det fortsatta arbetet med planen kan länsstyrelserna bidra med kunskap och regionalt stöd inom dessa sakområden.

Länsstyrelserna kan även bidra med kunskap om lokala och regionala förutsättningar, framgångsrika insatser för målgruppen i länen samt kontakter till- och samverkanstrukturer med offentliga och civila aktörer i länen.

- De identifierade utvecklingsområdena förstärker möjligheten att gemensamt främja utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsinträde och länsstyrelserna har stor möjlighet att levandegöra den myndighetsgemensamma planen på regional nivå, säger Andrea Buske representant i den myndighetsgemensamma operativa arbetsgruppen.

Myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden, Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information

Ett central del i arbetet har varit att lyssna till hur kvinnorna själva upplever svårigheter med att få arbete i Sverige.

Utrikes födda kvinnor vittnar om hinder för att få jobb, Jämställdhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Studiosamtal mellan Lars Lööw, överdirektör på Arbetsförmedlingen, och Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag om hur hindren för utrikes födda kvinnor ska minskas

Inslag på Arbetsförmedlingen Play: Utrikesfödda kvinnor – så ska fler få jobb Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Esselström

Enhetschef vid enheten för Social hållbarhet