Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Värdefull fågelmyr och äldre grannaturskogar blir nya reservat

En översiktsbild över myrmark med mycket vatten samt kringliggande skog.

Röjtjärnsmyran-Spångmyran är ett av länets största skogsmyrkomplex. Foto: Peter Nilsson

Länsstyrelsen Västernorrland har fattat beslut om två nya naturreservat i länet. Det rör sig om Stor-Hustjärnskogen och Röjtjärnsmyran-Spångmyrans naturreservat. Samtidigt har Klippens naturreservat i Sollefteå kommun utvidgats något.

Den 27 mars 2023 fattade landshövdingen Berit Högman beslut om att inrätta naturreservatet Stor-Hustjärnskogen i Örnsköldsviks kommun samt Röjtjärnsmyran-Spångmyrans naturreservat i Ånge kommun. Samtidigt fattades även beslutet om att utvidga Klippens naturreservat i Sollefteå kommun.

- Syftet med de nya reservaten är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Närmare bestämt en grandominerad naturskog och en av länets största och mest värdefulla skogsmyrmosaiker med tillhörande vattenmiljöer. Samtidigt förstärks ett tidigare reservat där den hotade arten större barkplattbagge lever, säger Kristin Lindström, reservatsbildare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

En ornitologiskt värdefull skogsmyr

Röjtjärnsmyran-Spångmyran är ett av länets största skogsmyrkomplex och breder ut sig mellan Oxsjön och Finnsjön i norr och nästan ända ned till sjön Vikörn i söder. Området omfattar cirka 820 hektar, varav cirka 175 hektar är produktiv skogsmark. I sydvästra delen finns Nores- och Sönnerstsjön samt Slåttertjärnen, vilka tidigare var halvt igenvuxna på grund av sjösänkningar men nu tack vare hydrologiska återställningar vid utloppet av Sönnerstsjön, har återfått sina ursprungliga vattenytor. Oxsjöån rinner som en livsnerv genom myrkomplexet och binder samman Oxsjön och Finnsjön i norr med sjöarna i sydväst samt Röjtjärnen i sydost.

Röjtjärnsmyran-Spångmyran betraktas som en av södra Västernorrlands mest värdefulla fågelmyrar med över 30 rapporterade arter.

- Här häckar såväl våtmarksfåglar som typiska skogsfåglar, exempelvis trana, grönbena, gluttsnäppa, lavskrika, tjäder och tretåig hackspett, säger Kristin Lindström.

Åtgärder för att gynna floran

Här finns även en intressant flora, som i delar av området exempelvis har inslag av rikkärrsarter som myggblomster, björnbrodd, och sumpnycklar.

Skogarna i området utgörs i de flesta fall av äldre granskog med ett rikt inslag av björk på sina håll. I östra delen av komplexet finns det dock holmar som bär spår av tidigare bränder. Skogen domineras därför istället av tall.

- För att gynna naturvärden knutna till brandpräglad skog, kan naturvårdsbränningar komma att genomföras, säger Kristin Lindström.

Huss har huserat i området

Hela myrkomplexet har i äldre tider nyttjats för slåtter, myrodling och skogsbete, något som det går att se spår av på flera ställen. Strax söder om myrkomplexet finns resterna av Hussboda - ett storfäbodsställe anlagt i början på 1800-talet av brukspatronen Carl Fredrik Huss, som under samma period uppförde Hussborgs herrgård i Ljungaverk. Under tiden för storfäboddriften fanns bostäder, ladugårdar och mejeri på Hussboda. Storfäboddriften lades ned på 1870-talet. Enligt laga skifteskartor från 1859 så var sjöarna Noressjön och Sönnerssjön redan då utdikade för slåttermarkens skull och troligen en viktig del i Hussboda bolags produktion av foder.

Grandominerad naturskog där vedsvampar trivs

Närbild på liggande trädstam där det växer vedsvampar.

Vedsvampar som lappticka och rosenticka trivs på trädstammarna i Stor-Hustjärnskogens naturreservat. Foto: Pekka Bader

Stor-Hustjärnskogen ligger cirka 15 kilometer västsydväst om Sidensjö, Örnsköldsviks kommun. Reservatet omfattar 35 hektar, varav cirka 30 hektar är produktiv skogsmark. Det kan beskrivas som en mindre, grandominerad naturskog där vedsvamparter som rosenticka, lappticka, rynkskinn och ulltickeporing trivs väldigt bra.

- Här ska naturmiljöerna få utvecklas fritt och en upphuggen väggata in i området ska återställas till naturmiljö igen, säger Kristin Lindström.

Hoppas på fler större barkplattbaggar i Klippens naturreservat

Klippens naturreservat bildades 2004. I området finns den starkt hotade arten större barkplattbagge (Pytho kolwensis). Den är också är fridlyst och upptagen i bilaga 1 till artskyddsförordningen. För att stärka artens förekomst, utvidgas nu området med drygt 2 hektar I just det området finns inte arten idag, men förhoppningsvis kan det utvecklas till en lämplig miljö för arten att leva vidare i.

Mer information

Mer information om länets numera 228 reservat finns under fliken Besöksmål på vår webbplats samt i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Besöksmål

Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kristin Lindström

Naturvårdshandläggare