Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Täktverksamhet i Timrå kommun

Kungörelse

Robert Sjöström har lämnat in en ansökan om tillstånd till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Ansökan gäller täktverksamhet av matjord. Robert Sjöström planerar att bedriva täkten på fastigheten Timrå Åkerby 2:4 i Timrå kommun.

Du kan ta del av handlingarna i ärendet på Kommunledningskontoret, Köpmangatan 14, Timrå kommun och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.

Meddelanden i ärendet införs i Sundsvalls Tidning samt hålls tillgängliga hos den som förvarar akten.

Om du vill yttra dig ska du göra det senast den 3 april 2023 via e-post till: vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller via post till: Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand.

Ange diarienummer 551-7741-2022.

Kontakt

Anna Bäckman

Miljösakkunnig

Margareta Östman

Miljöhandläggare