Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Biogasanläggning på Gräfsåsen i Östersunds kommun

Kungörelse

Biogas i Jämtland-Härjedalen AB har lämnat in en ansökan om tillstånd till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Ansökan gäller uppförande och drift av anläggning för produktion av biogas med tillhörande gasuppgraderingsanläggning. Biogas i Jämtland-Härjedalen AB avser att bedriva verksamheten på fastigheten Odensala 3:6 i Östersunds kommun.

Du kan ta del av handlingarna i ärendet hos Kommunsstyrelsen, Östersunds kommun, Rådhuset 831 82 Östersund och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.
Meddelanden i ärendet införs i Östersundsposten och Länsstidningen Östersund samt hålls tillgängliga hos de som förvarar akterna.

Om du vill yttra dig ska du göra det senast den 3 april 2023 via e-post till:
vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller via post:
Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand

Ange diarienummer 551-5583-2022.

Kontakt