Snöfall i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Krishantering och grön omställning ställer länets förmåga på prov

Två medarbetare från länsstyrelsen i gula varselvästar inspekterar en gammal industri.

Medarbetare från länsstyrelsen på tillsyn i den gamla fabriken i Nyhamn.

Kriget i Ukraina och den pågående nyindustrialiseringen har satt sin prägel på verksamheten under 2022. Samtidigt har en mängd initiativ tagits inom en rad områden med syfte att stärka länet och livsvillkoren för människor och natur. Det visar Länsstyrelsen Västernorrlands årsredovisning.

Landshövding Berit Högman beslutade den 22 februari om myndighetens årsredovisning för 2022 som därmed överlämnades till regeringen. Länsstyrelsen har på flera olika sätt arbetat för att stärka landets totalförsvarsförmåga.

- Det är tydligt att länsstyrelsens roll inom totalförsvarets uppbyggnad är viktigare än på många år. Myndighetens arbete med civilförsvaret, uppbyggnaden av civilförsvarsområden och planeringen inför uppbyggnaden av regementet i Sollefteå har varit viktiga områden under året, konstaterar Berit Högman.

Nyindustrialisering

Länet står också inför en mångfald av investeringar i den nyindustrialisering som pågår i norra Sverige. De gemensamma nämnarna hos etableringarna är behovet av grön energi, industrikompetens och infrastruktur.

- Länet förmår hittills att uppbringa goda förutsättningar gällande de två första faktorerna med betydligt sämre kring den tredje. Framtida utbyggnad av viktiga samhällssektorer såsom transportinfrastruktur, kompetensförsörjning, energiförsörjning och bostäder, är utmaningar för länet som kräver ett helhetsperspektiv från länsstyrelsens sida, anser Berit Högman.

Miljöprövning

Antalet prövningsärenden för och med stora nya verksamheter kräver ännu mer av länsstyrelsens roll i miljöprövningsprocessen. Stor konkurrens om kompetenser och höga krav på snabba handläggningstider och ett stort tryck från omvärlden gör att miljöprövningsarbetet är mer komplext än tidigare och att resursfrågan är viktig att se över. Den omfattande gröna omställning som sker i länet medför också att formerna för samverkan mellan statliga aktörer och näringslivet behöver utvecklas. Länsstyrelsen tar gärna en sådan roll om uppdrag ges.

- Förväntningarna på vår roll och vår insats i detta arbete från omgivande samhälle och näringsliv är mycket stora. Jag välkomnar om vår roll blir tydligare, påpekar Berit Högman.

Naturvård

Bland de insatser som gjorts kring naturvården under 2022 märks länsstyrelsens beslut om inrättande av fyra nya naturreservat, samt om en stor utvidgning av ytterligare ett reservat. Totalt omfattar de beslutade ytorna cirka 2300 hektar.

- Reservatsinstrumentet är ett centralt verktyg i arbetet med grön infrastruktur. Vi har under året fortsatt och fördjupat kontakterna med länets stora skogsbolag för att göra gemensamma analyser för att identifiera och underlätta bildandet av framtida naturreservat och andra skyddsformer, säger Berit Högman.

Folkhälsa

Flera av länsstyrelsens uppdrag genomsyras av det övergripande nationella folkhälsomålet exempelvis inom ANDTS-området, det brottsförebyggande och föräldraskapsstödjande arbetet.

Från och med 2022 har länsstyrelsen ett nytt uppdrag att stödja den regionala implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken.

- Samarbete sker både inom länsstyrelsen kring områden som friluftsliv, samhällsplanering och våldsförebyggande arbete liksom med externa parter, företrädesvis kommunerna, regionen och civilsamhället. Förhoppningen är att skapa en regional struktur för folkhälsopolitikens genomförande, säger Berit Högman.

Mer om Länsstyrelsens arbete med årsredovisning och verksamhetsplanering:

Så styrs länsstyrelsen

Årsredovisning 2022 går att begära ut från diariet via e-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss