Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vindkraft i Bräcke kommun

Kungörelse

Kusberget Vindkraft AB lämnade in en ansökan om tillstånd till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland som avslogs.

Beslutet överklagades och Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt upphävde mark- och miljödomstolens dom och återförvisade målet till miljöprövningsdelegationen för fortsatt handläggning. Ansökan gäller vindkraftsanläggning vid Kusberget. Det aktuella området för verksamheten ligger cirka 8 kilometer väst om Kälarne i Bräcke kommun och cirka 24 kilometer sydväst om Hammarstrand i Ragunda kommun, mellan sjöarna Övsjön och Gastsjön öster om Kusberget.

Du kan ta del av handlingarna i ärendet på Kommunkontoret, Bräcke kommun, Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand. Meddelanden i ärendet införs i Östersundsposten, Jämtlands tidning, och Länstidningen Östersund samt hålls tillgängliga hos de som förvarar akterna.

Om du vill yttra dig ska du göra det senast den 30 mars 2023 via e-post till:
vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller via post: Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand.

Ange diarienummer 551-4851-2022.

Kontakt

Daniel Yngsell

Miljöhandläggare