Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Täktverksamhet i Härjedalens kommun

Kungörelse

Vemdalens Åkeri AB har fått tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet av berg och morän.

Beslutet fattades den 20 februari 2023 av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland. Täkten kommer att ligga på fastigheten Vemdalen Kyrkby S:4 i Härjedalens kommun.

Du kan ta del av beslutet samt övriga handlingar i ärendet på Medborgarhuset i Sveg, Härjedalens kommun, och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligt överklaga det till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. Ditt överklagande måste senast den 27 mars 2023 ha kommit in via e-post till: vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller via post: Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand.

Ange diarienummer 551-2001-2022.

Kontakt

Margareta Östman

Miljöhandläggare