Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

2,5 miljoner i stöd till länsstyrelsens våtmarksarbete

våtmark

Länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att arbeta med restaurering och anläggning av våtmarker. I år förväntas Länsstyrelsen Västernorrland ta emot cirka 2,5 miljoner kronor för våtmarksåtgärder under 2023. Bidragen går till projekt i skyddade områden och inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper.

Länsstyrelsen planerar att genomföra restaureringsåtgärder i åtta områden i år men har även sökt pengar för planering av åtgärder för 2024. Tre av åtgärderna genomförs i Ånge kommun, fyra i Örnsköldsviks kommun och en i Sundsvalls kommun. Åtgärderna handlar bland annat om att lägga igen ca 18km diken och det kommer påverka cirka 140 hektar våtmark.

- Det är glädjande att anslaget till Västernorrland för våtmarksrestaurering ökar och vi har möjlighet att genomföra alla åtgärder som vi har sökt pengar för. Utmaningen är att hinna administrera och genomföra alla åtgärder under året, säger Per Sander, enhetschef enheten för skyddad natur.

Nationella bidrag och stöd

Regeringens våtmarkssatsning omfattar totalt 300 miljoner kronor för 2023. Av de 300 miljonerna är 118 miljoner avsatta för länsstyrelsernas åtgärder i skyddade områden och åtgärdsprogrammen för hotade arter och naturtyper (ÅGP). Skogsstyrelsen har omkring 60 miljoner kronor för att ersätta markägare som återväter utdikade torvmarker i skogen. Naturvårdsverket har även fördelat över 75 miljoner kronor till den Lokala naturvårdssatsningen på våtmarker (Lona våtmark). Dessa medel kan kommuner söka hos länsstyrelsen.

Hur såg det ut 2022?

Under 2022 restaurerade vi cirka 46 hektar våtmark i våra skyddade områden i länet. Genom våtmarksbidraget LONA restaurerades ca 200 hektar våtmark bara i Västernorrland.

De åtgärder som genomförts kan till exempel ha varit att lägga igen eller plugga diken, låta uträtade vattendrag återfå sin naturligt slingrande sträckning, anlägga våtmarker eller skapa småvatten för till exempel groddjur eller dammar för att fånga upp näringsämnen. Det kan också vara att man röjer vegetation i och runt befintliga våtmarker eller att man återinför hävd med slåtter och betande djur.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss