Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets miljömålsuppföljning är klar: "Bråttom att ställa om"

Fotot visar ett barn i motljus med armarna uppsträckta, i bakgrunden syns himmel och vatten.

Foto: Mostphotos/Sab Photo

I Sverige har vi sagt att vi ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till kommande generationer. För att veta om vi är på väg i rätt riktning följs miljömålen upp varje år. Miljömålen utgör den miljömässiga dimensionen av de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Uppföljningen visar att Västernorrland med idag beslutade styrmedel och åtgärder inte bedöms nå något av miljömålen fram till 2030, även om vi är nära att nå målen för Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet. Många viktiga och värdefulla åtgärder genomförs inom en rad målområden, men åtgärderna är sammantaget för få för att åstadkomma tillräckliga och långsiktiga effekter.

Negativ utveckling

Här i vårt län visar uppföljningen att utvecklingen generellt är negativ för de mål och preciseringar som rör biologisk mångfald. Miljömålen Levande skogar, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt- och djurliv påvisar fortsatt stora utmaningar. Gemensamt för dessa mål är att insatser för ökad biologisk mångfald behöver stärkas upp, samtidigt som nyttjandet av olika naturresurser behöver bli mer hållbart. Uppföljningen visar också att det saknas tillräckliga underlag för att kunna bedöma fem av miljömålen, att lagstiftningen och dess tillämpning är för oskarp liksom att resurser saknas inom både tillsyn och prövning på både kommunal och statlig nivå. Det finns stora behov av förstärkta resurser för konkreta miljöåtgärder för att bevara och restaurera naturmiljöer i länet.

- Vi har bråttom! De små justeringarnas tid är förbi och helt otillräckliga. Vi har i mångt och mycket verktygen, det finns befintlig teknik, det finns mobilitetslösningar, vi har mål, strategier och kunskap kring cirkulära affärsmodeller och så vidare. Pandemin har påvisat att vi snabbt kan ställa om – om vi vill, säger Rebecka Bjurhall, miljömålssamordnare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Rebecka är övertygad om att starkare samverkan mellan aktörer i länet leder till att vi bättre kan hantera målkonflikter, tillvarata synergier och främja långsiktigt hållbar regional utveckling och hållbara samhällen för både människa och miljö.

Stora utmaningar

I länet pågår eller planeras för energiintensiva industrisatsningar vilket innebär stora utmaningar kopplat till samhällsplaneringen. Det handlar om bland annat vattenfrågor, klimatanpassning, grön infrastruktur, förorenade områden, energi och klimat, samhällsplanering, resurshushållning liksom hälsofrämjande arbete.

- Det är i klartext en samhällstransformation som krävs och som behöver genomsyra samtliga politikområden. Det handlar i väldigt stor utsträckning om att åstadkomma genomgripande beteendeförändringar på både individ- och gruppnivå. Vi har sammantaget allt att vinna på att tillsammans kraftsamla för ett mer hållbart Västernorrland, avslutar Rebecka Bjurhall.

Samtliga länsstyrelser gör årligen en bedömning av Sveriges miljökvalitetsmål, där man tittar på måluppfyllelse respektive utvecklingstrend för målen. I uppföljningen ingår en redovisning av årets genomförda åtgärder till följd av statliga styrmedel och egna initiativ hos olika aktörer. Den regionala årliga uppföljningen är underlag till den nationella uppföljningen som Naturvårdsverket sammanställer och lämnar till regeringen i mars 2023.

Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Årets uppföljning i Västernorrland (rus.se) Länk till annan webbplats.

Samtliga läns miljömålsuppföljning (rus.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Rebecka Bjurhall

Miljömålssamordnare, Hållbar regional utveckling

Karin Frejarö

Enhetschef, Hållbar regional utveckling

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss