Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett nytt naturreservat har bildats i länet och ett har utökats

Äldre tallar och granar i ett mossigt skogsparti. En mulen himmel syns mellan träden.

De gamla tallarna och granarna sträcker sig mot skyn i Klocksklipparnas naturreservat i Sollefteå kommun. Foto: Kristin Lindström/Länsstyrelsen Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland har fattat beslut om två naturreservat i länet. Det rör sig om det nya reservatet Klocksklipparna söder om Resele, i Sollefteå kommun. Och en utvidgning med 700 hektar av Stensjöskogarnas naturreservat i Ånge kommun.

Den 27 september 2022 fattade landshövdingen Berit Högman beslut om att inrätta naturreservatet Klocksklipparna i Sollefteå kommun, och att utvidga Stensjöskogarnas naturreservat i Ånge kommun.

- Syftet med reservaten är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Närmare bestämt brandpräglade och till största delen naturskogsartade skogsmiljöer, säger Kristin Lindström som är naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Klocksklipparnas naturreservat i Sollefteå kommun

Reservatsområdet är beläget på västra delen av Vignäsberget, söder om Resele. Det sträcker sig från cirka 255 meter över havet i västsluttningen av berget, upp till Vignäsbergets högsta punkt Klocksklipparna, cirka 345 meter över havet. Det har också fått ge namn till reservatet. Här är det fin utsikt ned till Resele kyrka på andra sidan Ångermanälven.

Granskog som sällskapar med en hel del tallar

Vignäsbergets sluttningar domineras av flerskiktad hänglavsrik granskog. Längre upp i på berget ökar inslaget av äldre tall men det finns också vissa inslag av äldre lövträd. På Klocksklipparna är spåren efter äldre tiders skogsbränder som mest tydlig och den karga marken på bergets topp domineras fortfarande av tall. Här finns äldre tallar, silvertorrakor och brandstubbar samt äldre tallågor.

Ska få utvecklas fritt men åtgärder för att gynna skogen är möjliga

Reservatet omfattar totalt 103 hektar varav cirka 89 hektar är produktiv skogsmark. Naturmiljöerna ska i huvudsak få utvecklas fritt men om det är säkerhetsmässigt möjligt, ska naturvårdsbränningar kunna genomföras i de talldominerade brandpräglade delarna. Som alternativ kan vissa mindre åtgärder för att gynna tallvärden samt äldre lövträd genomföras.

Stensjöskogarnas naturreservat - en utvidgning av Stensjön i Ånge kommun

En spegelblank sjö i en skog. Rök från en kontrollerad och planerad naturvårdsbränning stiger mot skyn.

Sjön i Stensjöskogarnas naturreservat har en vacker inramning. I närheten av den genomfördes en planerad naturvårdsbränning under sommaren 2022. Foto: Erik Engelro/Länsstyrelsen Västernorrland

Stensjöskogarnas naturreservat är en utvidgning av reservatet Stensjön som bildades år 2010. Det är ett småkuperat område med otaliga höjder och svackor beläget kring Stensjön i västra delen av Ånge kommun. Reservatet omfattar efter utvidgningen 858 hektar vilket är en utökning med 700 hektar jämfört med det ursprungliga reservatet. 

Tallskog och naturvårdsbränningar

Utvidgningen består, likt det ursprungliga reservatet, av brandpräglad tallskog med varierande naturvärden. De äldsta, minst påverkade, delarna av skogen består av flerskiktad och olikåldrig tallskog med tydlig brandprägel. Stora områden hyser gott om bränd och kolad död ved, och det finns partier med rikligt med grova kolade tallågor. Utvidgningen har partier av skog där spår efter dimensionsavverkningar är mer påtagliga med lägre andel äldre träd och mindre mängd död ved. Mellan Länstersjön och Stensjön finns det skogspartier som är nyligen avverkade. På Eldnäsberget och hygget söder därom har naturvårdsbränning genomförts av tidigare markägare cirka år 2005. Naturvårdsbränning har också genomförts i skogspartierna väster om Hundtjärnen, intill skogsbilvägen, en gång under tidigt 2000-tal av förre markägaren samt en gång 2022 av länsstyrelsen.

Fint område för fiske och vandring

Stensjöskogarna besöks gärna av framför allt fritidsfiskare men även jägare, som vistas vid den jakt- och fiskecamp som är belägen intill reservatet. Det finns såväl fiskestigar som äldre stigar i området. Stensjön är en klarvattensjö (källvatten) med populationer av röding och öring.

- Sjön omges av obruten skog - något som bidrar till upplevelsevärdet. Området har bland annat tack vare sin storlek också goda förutsättningar för att vara ett fint besöksmål även för vandrare, säger Kristin Lindström, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Reservatsutvidgningen omfattar också delar av Länstersjön samt dess utlopp i Länsterån. Vattensystemet har en hög grad av naturlighet och ån hyser reproducerande bestånd av öring och flodpärlmussla.

Naturmiljöerna ska i huvudsak skötas med naturvårdsbränningar. I de fall det är säkerhetsmässigt svårt att naturvårdsbränna, kan alternativa åtgärder genomföras för att gynna tallvärden. Exempelvis kan vissa tallar skadas genom så kallad katning eller ringbarkning för att skapa mer kärnved så tallarna kan bli riktigt gamla. För att återställa hydrologin i våtmarkspartier kan dikesigenläggningar genomföras och det är även möjligt att genomföra restaureringsåtgärder för att förbättra sötvattensmiljöerna.

Mer information

Mer information om länets 225 reservat finns att läsa under fliken Besöksmål samt i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur:

Besöksmål

Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kristin Lindström

Naturvårdshandläggare