Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya arter på EU:s förteckning över invasiva arter

närbild på arten parkslide med dess stora gröna blad och små vita blommor

För att skydda den biologiska mångfalden har ytterligare 22 nya arter tillkommit på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Arter som kommer med på förteckningen anses vara så pass skadliga i länder inom EU att de är förlagda med vissa förbud. Nu behöver länsstyrelsen hjälp att rapportera in eventuella fynd av dessa arter.

Av de 22 nya arterna på förteckningen gör Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bedömningen att det är elva av arterna som vi framförallt behöver se upp med i Sverige. I Västernorrland är det framför allt de två växtarterna syrenslide och japansk träddödare som skulle kunna förekomma. De övriga arterna som vi behöver se upp för i Sverige är ytterligare sex landlevande arter: afrikansk klogroda och en snok samt fyra myr-arter av typen eldmyra. Även två sötvattenfiskar, svart dvärgmal och nordlig ormhuvudfisk, samt musselblomman som är en populär akvarie- och dammväxt finns med på den nya listan.

Rapporter om nya fynd viktigt för att förhindra etablering

Flera av arterna på den nya listan kan finnas inom handeln, i trädgårdar, hem och parker men än så länge är det få av arterna som har hittats i svensk natur. Det är också få av arterna som idag kan etablera sig i Sverige, men redan vid mindre klimatförändringar ökar risken.

Invasiva främmande arter hotar den biologiska mångfalden i vår natur. Genom att tidigt vidta åtgärder och undvika att sprida dessa arter har vi goda förutsättningar för att förhindra att dessa arter etablerar sig i Sverige och vår natur.

Om du stöter på en art på EU-listan i naturen eller om den finns i din trädgård är det bästa du kan göra för att stoppa dess framfart att:

  • Rapportera in den via Invasivaarter.nu
  • Inte sprida den vidare
  • Bekämpa den om det växer på din mark

Länsstyrelsen eftersöker framförallt rapporter på syrenslide och japansk träddödare och de andra nya arterna på listan, men alla rapporter av invasiva arter är alltid uppskattade.

Om EU-förordningen

Syftet med EU-förordningen är att så långt som möjligt hindra att invasiva främmande arter kommer in i EU och att bekämpa de arter som redan finns här. Arter som kommer med på förteckningen anses vara så pass skadliga i länder inom EU att det motiverar förbud i alla medlemsländer. Enligt EU-förordningen är det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av de arter som finns upptagna på EU-förteckningen över invasiva främmande arter. Det är inte heller tillåtet att låta dessa arter växa eller reproducera sig.

EU-förordningen och dess förbud är direkt tillämpliga för alla i Sverige. Det innebär att till exempel myndigheter, kommuner, olika privata aktörer såsom stora fastighetsägare (mark och vatten), villaägare och andra privatpersoner har ett ansvar och en skyldighet att följa reglerna och hindra spridning av invasiva främmande arter.

Mer information:

22 nya växter och djur på EU-förteckningen över invasiva främmande arter  Länk till annan webbplats.(naturvardsverket.se)

Lista över alla invasiva främmande arter med EU-förbud  Länk till annan webbplats.(havochvatten.se)

Rapportering invasiva arter Länk till annan webbplats.(artfakta.se)

Kontakt