Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt åtgärdsprogram ska leda till bättre vatten

Vattenmyndigheten har fastställt åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Bottenhavets vattendistrikt för åren 2022-2027. Detta efter att regeringen gett klartecken.

– Dokumenten är juridiskt bindande och därmed har vi effektiva verktyg för att förbättra vattnet i Bottenhavets vattendistrikt, både för människor och miljö, säger landshövding Berit Högman, ordförande i vattendelegationen, Vattenmyndighetens beslutande organ.

I december 2021 tog vattenmyndigheterna fram åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer för sex år framåt. Men Havs- och vattenmyndigheten och ett antal kommuner hade begärt en prövning av åtgärdsprogrammen hos regeringen. De menade att programmen stred mot svensk lagstiftning och att de ekonomiska beräkningarna inte var korrekta.

Regeringen inledde en prövning och därför kunde endast de nya miljökvalitetsnormerna kunde fastställas. Efter sin granskning meddelade regeringen att det inte fanns någon grund för invändningarna och att åtgärdsprogrammen inte behövde ändras.

Vattenmyndigheterna fick i uppdrag att fastställa åtgärdsprogrammen utan ändringar i innehållet. Och det har nu skett i Bottenhavets vattendistrikt där vattendelegationen klubbat igenom såväl Åtgärdsprogram som Förvaltningsplan 2022–2027 för Bottenhavets vattendistrikt.

Du hittar alla dokument på vattenmyndigheternas webbplats Länk till annan webbplats.

Fakta: Vattenmyndigheterna

  • Fem länsstyrelser i Sverige är utsedda att vara vattenmyndighet för varsitt distrikt. Vattenmyndigheternas huvuduppgift är att samordna införandet av EU:s ramdirektiv för vatten i Sverige.
  • Bottenhavets vattendistrikt täcker större delen av länen Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg samt mindre delar av Västerbotten, Västmanland och Uppsala. Länsstyrelsen Västernorrland är vattenmyndighet för distriktet.
  • Åtgärdsprogrammet innehåller så kallade styrmedelsåtgärder och vänder sig till kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter. I förlängningen ska dessa åtgärder leda till praktiska åtgärder för att förbättra vattenmiljöer.
  • Vart sjätte år tar vattenmyndigheterna fram åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer.
  • Miljökvalitetsnormer säger vilken kvalitet ett vatten ska ha vid en viss tidpunkt, ett slags miljömål.

Kontakt