Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så påverkas tillgången till betaltjänster när Kassagirot försvinner

Bild på fasadskylt med Kassagirots logotyp

Foto: Mostphotos

Kassagirot är en betaltjänstlösning för kontanthantering av räkningsbetalningar, kontoinsättningar, kortuttag och dagskassa. Systemet används idag av cirka 150 ombud i Sverige. Den 1 september har ClearOn, företaget bakom Kassagirot, beslutat att avveckla tjänsten. Här berättar vi vad det innebär för tillgången till betaltjänster i Sverige.

Kassagirot is a cash handling solution for paying bills, withdrawing cash and depositing cash and daily takings. The system is currently used by 150 agents in Sweden. The company behind Kassagirot, ClearOn, has announced that the services will be discontinued on 1 September. This has certain implications for access to payment services in Sweden.

County Administrative Boards are tasked by the government with monitoring access to certain basic payment services in Sweden. We are also tasked with implementing support and development interventions in locations where the market struggles to meet the needs of society.

With its Kassagirot service, ClearOn is an important actor in the Swedish payment services market. The company’s solution allows shops, petrol stations, shopping centres and others to act as payment service agents. As payment service agents, they have made it possible for their customers to pay bills with cash, which is an important alternative for those who for whatever reason cannot or do not wish to use electronic banking services. With ClearOn’s decision to decommission Kassagirot, this opportunity vanishes from many locations around the country.

For this reason, County Administrative Boards and the Swedish Post and Telecom Authority are involved in dialogue with the relevant government ministries to see what measures can and should be taken.

FAQ's

Question: What services do ClearOn and Kassagirot currently offer?

Answer: ClearOn offers over-the-counter cash payment services via its agents. Although these days most people choose to pay household bills via an internet bank, some people cannot or do not wish to use electronic banking services; ClearOn provides an alternative for these people. ClearOn offers the following services (Kassagirot will be withdrawn on 1 September).

  • Kassagirot (bill payment, cash deposits and withdrawals and depositing daily takings.
  • Voucher redemption.
  • Money transfer via MoneyGram.

Question: How many agents use ClearOn’s Kassagirot payment solution?

Answer: In Sweden, there are approximately 150 agents currently using ClearOn’s payment service solutions, just over 20 of whom currently receive financial support from the state through county administrative boards. This support is distributed in order to ensure access to cash handling in places where the County Administrative Board considers the market to be too small to support the cost of supplying such services.

Question: Which other companies offer payment solutions?

Answer: There is no other payment service available on the Swedish market that the country’s payment service agents can use to accept bill payments.

The company Change Group offers substantially the same payment services as ClearOn, but only through its own branches. The company currently has some 20 branches in Sweden, most of which are in major cities and none further north than Falun.

Question: What will be the effects of ClearOn’s decision to discontinue Kassagirot services from 1 September?

Answer: It means that it will no longer be possible to pay bills, deposit or withdraw cash or deposit daily takings with ClearOn’s 150 payment service agents.

Question: Who will suffer when payment services disappear from ClearOn’s range of services?

Answer: Above all, it will be people who do have a bank account – often newly arrived migrants who do not yet have a Swedish personal identity number or ID document – as well as elderly people and those with weak finances who have defaulted on payments or are undergoing debt reconstruction. For these groups, the number of places where they can pay their bills will decrease significantly. It is reasonable to say that, in certain places, the possibility to pay bills over the counter will disappear completely.

Question: What can those adversely affected by the discontinuation of Kassagirot do?

Answer: At present, those who can no longer use ClearOn’s payment solutions from 1 September have two alternatives:

  • Run their errand at the nearest Change Group or bank branch that accepts over-the-counter cash payment of bills.
  • If they have a bank account, they should contact their bank to discuss other ways of paying bills, such as giro payments by post or autogiro payments.

Question: What responsibility does the County Administrative Board have for ensuring that basic payment services are available?

Answer: County Administrative Boards are tasked with monitoring how well basic payment services meet society’s needs, especially the needs of the elderly and people with disabilities. This work results in an annual report submitted to the Ministry of Infrastructure. For several years now, county administrative boards have highlighted the vulnerability of several areas of Sweden due to dependence on a single supplier’s payment solutions.

With the aid of funds from the Swedish Post and Telecom Authority, County Administrative Boards may also finance solutions in locations where we consider the private sector to be unable to meet the community’s needs. This can be achieved by providing financial aid to local actors such as convenience stores, petrol stations or municipalities who can act as agents for cash payment, deposit and withdrawal and other basic payment services.

One consequence of ClearOn’s discontinuation of Kassagirot is that there are no longer any local actors for the Swedish Post and Telecom Authority to support financially in order to ensure nationwide access to bill payment services.

Question: What are county administrative boards doing about the situation?

Answer: County Administrative Boards and the Swedish Post and Telecom Authority have informed the Ministries of Infrastructure, Finance, and Enterprise and Innovation about the situation. We continue to monitor the situation and gather more information about the consequences of ClearOn’s decision for access to basic payment services around the country and we maintain an ongoing dialogue with the relevant ministries.

Contact details

Please telephone or email the County Administrative Board if you have any questions. You can find our telephone number and email address at the foot of the page one. Please state the reference number or case number when contacting the County Administrative Board. You can find this number at the top of page one.

Länsstyrelserna har i uppdrag från regeringen att bevaka hur tillgången till vissa grundläggande betaltjänster ser ut i Sverige. Vi har också i uppgift att genomföra stöd- och utvecklingsinsatser på de platser där marknaden har svårt att möta samhällets behov.

Med sin tjänst Kassagirot är ClearOn en viktig aktör på den svenska betaltjänstmarknaden. Genom deras betaltjänstlösning har butiker, bensinstationer, köpcenter, med flera, getts möjligheten att agera betaltjänstombud. Som betaltjänstombud har de gjort det möjligt för deras kunder att bland annat betala sina räkningar med kontanter, ett viktigt alternativ för de som inte kan eller vill använda bankernas elektroniska tjänster. När ClearOn nu beslutat att avveckla Kassagirot försvinner den möjligheten på flera platser runt om i landet.

Med anledning av detta för länsstyrelserna, tillsammans med Post- och telestyrelsen, en dialog med berörda regeringsdepartement, för att se vilka åtgärder vi kan och bör vidta.

Läs länsstyrelsernas rapport:

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2021 Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

ClearOn är ett betal- och kassalösningsföretag som erbjuder betaltjänster över disk via betaltjänstombud. Idag väljer många att betala sina räkningar via sin internetbank, men för de som inte vill eller kan använda bankernas elektroniska tjänster erbjuder ClearOn ett alternativ för detta. ClearOn erbjuder följande tjänster där tjänsten Kassagirot kommer att avvecklas den 1 september:

  • Kassagirot (räkningsbetalning, kontoinsättning, kortuttag, dagskassa).
  • Inlösen av Värdeavier.
  • Penningöverföring med MoneyGram.

I Sverige finns det cirka 150 ombud som i dagsläget använder sig av ClearOn:s betaltjänstlösningar. Drygt 20 av dessa ombud får idag statlig stödfinansiering genom länsstyrelserna. Ett stöd som delas ut för att skapa tillgång till kontanthantering på de platser där Länsstyrelsen gör bedömningen att marknadsunderlaget inte är tillräckligt för att självt bära kostnaden för hanteringen.

Ombud på kassaregristret.se Länk till annan webbplats.

Det finns inget annat betaltjänstsystem på den svenska marknaden som landets betaltjänstombud kan nyttja när det gäller tjänsten räkningsbetalning.

Företaget Change Group erbjuder i stora drag samma tjänster som ClearOn:s betaltjänstombud, men då i egen regi. De har i dagsläget ett 20-tal kontor i landet. De flesta placerade i våra större städer, där det nordligaste kontoret ligger i Falun.

763 bankkontor i landet erbjuder räkningsbetalning över disk, men det är bara 134 av dess kontor där man också kan betala sina räkningar med kontanter. Bankkontoren godtar heller inte LMA-kort som legitimering, vilket ClearOn gjort.

Det innebär att möjligheten att med kontanta medel betala räkningar, göra kontoinsättningar, ta ut kontanter och sätta in dagskassor försvinner från ClearOn:s 150 betaltjänstombud.

Det är framför allt personer som saknar bankkonto, ofta nyanlända som ännu inte fått personnummer och svensk ID-handling, men också äldre och människor med sämre ekonomi som har betalningsanmärkningar eller pågående skuldsanering. För de här grupperna minskar platserna där de kan betala sina räkningar avsevärt. På vissa platser kan man säga att möjligheten att betala räkningar kommer försvinna helt.

Det personer som från och med den 1 september inte längre kan nyttja ClearOn:s betaltjänstlösningar har i dagsläget två alternativ:

  • Utföra sina ärenden på närmsta Change Group, eller bankkontor som erbjuder kontant räkningsbetalning över disk.
  • Om man har ett bankkonto, kan man vända sig till sin bank för att hitta andra sätt att betala sina räkningar på, där brevgirotjänster eller autogirot kan vara tänkbara lösningar.

Länsstyrelserna har i uppdrag att bevaka hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov, särskilt när det gäller äldre och personer med funktionsnedsättning. Detta rapporterar vi årligen till Infrastrukturdepartementet. Under flera år har länsstyrelserna också lyft fram sårbarheten som följer av att flera delar av landet varit beroende av en enda leverantörs betaltjänstlösningar.

Länsstyrelserna kan även med hjälp av medel från Post- och telestyrelsen (PTS) finansiera lösningar på platser där samhällets behov inte bedöms vara tillgodosedda av kommersiella aktörer. Detta kan ske genom att ge stöd till betaltjänstombud. Det kan till exempel vara en dagligvarubutik, en drivmedelsanläggning eller en kommun som blir ombud för tjänster som gör det möjligt att till exempel betala räkningar eller ta ut kontanter.

En konsekvens av ClearOn:s avveckling av Kassagirot är att det inte längre finns någon aktör som länsstyrelsen kan stötta med finansiering för att upprätthålla tillgången till räkningsbetalning i hela landet.

Länsstyrelserna har tillsammans med PTS informerat Infrastruktur, Finans- och Näringsdepartementen om situationen. Vi fortsätter att bevaka och samla in mer information om vilka konsekvenser ClearOn:s avveckling får på tillgången till grundläggande betaltjänster i landet och för en löpande dialog med departementen.

Kontakt

Henrik Skyttberg

Handläggare

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss