Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika

En del av narkotikahandeln sker idag via internet och handeln ökar. Polismyndigheten har beräknat att det skickas mellan 850 000 – 1 miljon försändelser innehållandes narkotika i det nationella postflödet varje år. Nu har regeringen lämnat in ett förslag på ändring i postlagen.

Under 2014 startade länsstyrelserna i norr tillsammans med andra aktörer det samverkansarbete som kallas Tillsammans mot nätdroger. Genom detta arbete har lagstiftarna blivit uppmärksammade på att den tystnadsplikt som finns i den nuvarande Postlagen (2010:1045) inte ger postverksamhet möjlighet att på eget initiativ kontakta polis och tull vid misstänkta narkotikaförsändelser.

- Vårt gemensamma projekt i norr, Tillsammans mot nätdroger, har varit väldigt framgångsrikt och genererat ny kunskap. Dessutom har vårt arbete haft stor betydelse för det faktum att den nu aktuella lagändringen kommit till stånd, säger Lars Lustig, länsråd Länsstyrelsen Västerbotten samt ordförande i chefsgruppen för Tillsammans mot nätdroger.

Under 2020 tillsattes en nationell utredning för att se över utformningen av postlagens tystnadsplikt. Den 16 juni 2022 lämnade regeringen in en proposition som ger förslag på en lagändring från och med den 2 januari 2023. I propositionen föreslås ändringar i tystnadsplikten i syfte att underlätta för brottsförebyggande myndigheter att förhindra illegal handel via post.

- Vi har sett detta samhällsproblem under flera år. Vi har också gemensamt sökt och hittat sätt att angripa det. Under samarbetet har vi dessutom identifierat behov av att anpassa lagstiftningen men också agerat för att tillsammans föra upp frågan i rätt forum. Därför är det positivt att vårt arbete nu bidragit till en kommande och nödvändig uppdatering av lagstiftningen. Samverkan har återigen visat sig vara ett effektivt sätt att både göra nytta och att driva utveckling, säger Michel Säll-Lindahl, Regionpolischef Polisregion Nord.

En ökad trygghet för postpersonal

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län har tillsammans med aktörer såsom Polismyndigheten, Tullverket, Åklagarmyndigheten, kommuner, postombud och postleverantörer tagit fram en metod för samverkan. Målet är att öka tryggheten för postpersonal som hanterar försändelser som kan innehålla droger.

- I och med kommande lagändring kan vi utvidga vårt fokus på trygghetsskapande aspekter till att även inkludera rutiner för informationsdelning och bedriva ett brottförebyggande och brottsbekämpande arbete för att minska antalet försändelser med narkotika och andra illegala föremål. Metoden för samverkan kommer under hösten 2022 utvecklas, digitaliseras samt byta namn till Tillsammans mot illegala försändelser, för att anpassas efter nya förbättrade förutsättningar för samverkan. Vi välkomnar kommande lagändring, säger Ulrika Viklund, Brottsförebyggande samordnare Länsstyrelsen Västernorrland.

Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika

Den 26 juni är det den internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika. Dagen instiftades av FN i december 1987 för att uppmärksamma de globala problem som olaglig handel med och missbruk av narkotika medför för människors liv och hälsa, samt att lyfta den påverkan det får på våra samhällen.

Kontakt

Ulrika Viklund

Samordnare för brottsförebyggande arbete