Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad sysselsättning inom statlig sektor

Illustration av första sidan av rapporten med Länsstyrelsernas logotyp, karta över Sverige och texten: Kartläggning av statlig närvaro och service

Länsstyrelsen har för andra året i rad kartlagt och analyserat Sveriges statliga närvaro och service. Kartläggningen visar en ökning av antalet sysselsatta inom statlig sektor och att sysselsättningen fortsatt är som störst inom storstadslänen. Kartläggningen visar också en viss ökning av antalet myndigheter och en minskning av antalet arbetsställen runt om i landet.

Sysselsättningen har ökat inom statlig sektor i Sverige. Sedan 2017 har antalet sysselsatta ökat med 11 100 personer. Som störst var ökningen mellan de senaste två mätåren, 2019 och 2020. Störst ökning syns i Skåne, Örebro län och Stockholms län. Ökningen har skett i alla län utom Kronoberg, Norrbotten, Södermanland och Västmanland.

I Västernorrlands län har sysselsättningen minskat med 20 personer sedan 2016, men ökat mellan åren 2019-2020. Antalet sysselsatta i statlig sektor i länet var 2020 6773 personer.

– Ökningen av antalet sysselsatta skulle kunna vara en effekt av pandemin då flera myndigheter anställde mer personal, säger Linda Wiklund som är Nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service.

Totalt är cirka 265 000 personer sysselsatta inom statlig sektor i Sverige. Drygt hälften är sysselsatta inom storstadslänen – Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Fler myndigheter men färre arbetsställen

Kartläggningen visar också att sedan 2017 har den statliga närvaron ökat med fyra myndigheter i landet, men minskat med 282 arbetsställen (fysiska platser där verksamheten bedrivs) . Procentuellt sett är minskningen dock marginell då den ligger på 1 procent av det totala antalet arbetsställen.

– Kartläggningen visar att vissa län haft en större minskning av antalet arbetsställen än andra, även om det skett en minskning i samtliga län. I Stockholm har minskningen varit störst, säger Linda Wiklund.

I Västernorrlands län har den statliga närvaron totalt sett varit stabil mellan 2017-2021 och har ökat med en myndighet från 41 till 42. Det fanns 111 statliga arbetsställen i länet 2021 fördelat på länets samtliga sju kommuner. Antalet arbetsställen har minskat med ett arbetsställe de senaste fem åren.

Har en betydande påverkan på länets utveckling

Det är generellt sett små förändringar i den statliga närvaron och i antalet sysselsatta i sektorn, i Västernorrland över tid. Även om det på totalen är små förändringar mellan åren, så sker förändringar i myndigheternas organisation, lokaliseringar och kompetensbehov och även mindre förändringar har påverkan på länet, inte minst på lokal nivå.

– Statliga myndigheters närvaro i länet har en betydande påverkan på Västernorrlands utveckling, säger Karin Frejarö, enhetschef vid enheten för Hållbar regional utveckling på Länsstyrelsen i Västernorrland.

- Den statliga närvaron är viktig för invånarnas möjligheter att bli delaktig i frågor som rör både den enskilda individen samhällets utveckling. Den statliga servicen, exempelvis i form av besökskontor, är särskilt viktig för människor som inte kan eller vill använda sig av de digitala servicetjänsterna.

Kontakt

Linda Wiklund

Nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service

Karin Frejarö

Enhetschef, Hållbar regional utveckling