Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så drabbas våra fornlämningar av ett förändrat klimat

Styresholms fornborg vid Ångermanälven

Styresholms fornborg vid Ångermanälven är en av de fornlämningar som riskerar att påverkas av det förändrade klimatet. För att minska risken att marken försvinner ut i älven har kokosmattor lagts ut på branten. Foto: Ola George/Länsstyrelsen Västernorrland

En tredjedel av länets fornlämningar riskerar att drabbas av ett förändrat klimat. Det visar en första analys som Länsstyrelsen Västernorrland har gjort över våra kulturmiljöer.

Hur påverkas Västernorrlands kulturmiljöer av ett förändrat klimat? Drabbas olika typer av historiska spår på olika sätt? Var i landskapet finns de? Det är några av de frågor som länsstyrelsen försöker ge svar på i en ny rapport.

- Detta är den första analysen av denna typ som gjorts för våra kulturmiljöer. Genom att analysera vilka av länets kulturhistoriskt viktiga miljöer som riskerar att drabbas av naturolyckor som översvämningar, jordskred och skyfall kan vi få en bättre, och samlad bild av läget, säger Viveka Sjödin, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Västernorrland.

I studien ingår registrerade och möjliga fornlämningar i länet men även kulturobjekt som kyrkor, fäbodar och byggnadsminnen.

Enligt rapporten riskerar 33 procent av det totala antalet fornlämningar i länet att drabbas av en eller flera klimatrelaterade risker. Skillnaden mellan olika typer av kulturmiljöer är stor. När det gäller befästningsanläggningar riskerar hela 69 procent att påverkas. Ett exempel är Styresholms fornborg som påverkas till stor del av erosionen från Ångermanälven, men även träffas av översvämnings- och skyfallsrisker.

En annan hårt drabbad kategori är boplatser och visten där strax över hälften av alla fornlämningar inom kategorin riskerar att drabbas av en eller flera risker.

I rapporten finns även kommunvisa sammanställningar som ger en översikt av respektive kommun. Allt material och analysen kommer också sammanställas i kartform under nästa år.

- Vi har inte all kunskap om hur ett förändrat klimat kommer påverka de spår som vår historia har lämnat i vårt län. Men det här är en början och arbetet kan förbättras och utvecklas i takt med att kunskapen inom området klimatförändringar och klimatanpassning fördjupas, säger Viveka Sjödin.

Rapport: Kulturmiljöer i riskområden - i ett förändrat klimat Länk till annan webbplats.

Mer information om Länsstyrelsen Västernorrlands arbete med klimatanpassning:

Klimatanpassning

Ökade risker med klimatförändringarna

Några exempel på vilka ökade risker ett förändrat klimat kan föra med sig:

Översvämning från vattendrag

Fornlämningar, såsom gamla boplatser, gravar, fångstgropar utsätts för ökade risker att sköljas med ut i vattendragen eller permanent hamna under vattenytan när nivåerna kommer att öka, och flöden kan var mer intensiva. I länet har vi många gamla lämningar som finns i närheten av vatten, och riskerna ökar att de kommer att skadas eller försvinna.

Jordskred

Risken är större där skred tidigare hänt i historien på grund av faktorer i geografin, topografin och mänsklig påverkan. I ett förändrat klimat kan antalet jordskred öka och erosion ske i större omfattning på grund av ökade frekvenser av extrem nederbörd samt av havsnivåhöjning. Västernorrlands län har ökade risker att drabbas av dessa händelser, då vi har ett kuperat landskap i kombination med finkorniga jordarter och lerjordar, som kommer bli påverkade av ökade mängder nederbörd. Ökade risker med att marken får sämre hållfasthet kan även påverka byggnader som kan råka ut för sättningar då marken kommer i rörelse.

Skyfall

Om ett kulturmiljöobjekt ligger i en låg punkt inom ett kuperat område i landskapet, finns en ökad risk att detta område kan drabbas av ett kortvarigt men intensivt regn, ett skyfall. Beroende på vilken typ av objekt det handlar om kan man behöva vidta olika åtgärder. Gäller det till exempel en byggnad med historiskt viktiga dokument eller andra typer av arkiv av föremål, kan det finnas ett behov av att flytta eller skydda detta från att drabbas av översvämningsskador.

Kontakt