Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ska samordna länets arbete med folkhälsa

En god och jämlik hälsa - åtta målområden. Illustration Folkhälsomyndigheten.

Den vägledande principen i de globala målen och Agenda 2030 är att ingen ska lämnas utanför. Men erfarenheterna från covid-19 pandemin har satt ljuset på den ökande ojämlikheten i hälsa och livsvillkor.

Konsekvenserna av smittskyddsåtgärder har drabbat de med sämre livsvillkor hårdare än andra och behovet av ett utvecklat och långsiktigt arbete för att förbättra folkhälsan i Sverige har ökat.

Länsstyrelsens arbete idag

Länsstyrelsen arbetar idag med en mängd olika uppdrag som direkt eller indirekt har bäring på folkhälsan. Exempelvis ANDTS-arbetet (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar), det brottsförebyggande arbetet, föräldraskapsstöd, kulturmiljöarbete, miljöanalys, jämställdhet, friluftsliv med mera. Inom flera av dessa uppdrag samverkar länsstyrelserna, regionerna och kommunerna, men inget av de nuvarande uppdragen tar sin utgångspunkt i den nationella folkhälsopolitiken.

– Dom utmaningar vi har i länet kräver samverkan. Tillsammans kan vi skapa ett ökat engagemang och nå längre i det förebyggande folkhälsoarbetet. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt i samhället har en bra fysisk och psykisk hälsa, vilket är en förutsättning för en socialt och ekonomiskt hållbar regional utveckling. Anna Karlsson, samordnare för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Länsstyrelsen ska stödja lokalt och regionalt folkhälsoarbete

För att utveckla och förbättra arbetet kring folkhälsan har regeringen beslutat att ge landets länsstyrelser i uppdrag att tillsammans med Folkhälsomyndigheten stödja implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken.

– Det är glädjande att vi får ett samordnade folkhälsouppdrag. Vår uppgift blir att fortsätta bidra till att stärka och utveckla det folkhälsoarbete som redan pågår i länet, säger Stina Pettersson enhetschef vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Kontakt

Stina Esselström

Enhetschef vid enheten för Social hållbarhet