Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så påverkar omvärldsläget Sveriges län – första lägesbilderna lämnade till Regeringskansliet

Länsstyrelserna

Kommuner som förbereder skolplatser för ukrainska barn och aktörer som stärker sin cybersäkerhet, men även farhågor om hur dyrare drivmedel och foder slår mot jordbrukssektorn och transportnäringen. Det är några effekter och åtgärder som tas upp i länsstyrelsernas lägesbilder om hur kriget i Ukraina påverkar det svenska samhället.

Länsstyrelserna samlar in information från kommuner och andra aktörer för att sedan sammanställa detta i lägesbilder. Dessa beskriver vilka konsekvenser som den säkerhetspolitiska utvecklingen medför på länen.

Uppdraget hanteras av ett länsstyrelsegemensamt nationellt kansli som samordnas av Länsstyrelsen i Stockholm. Kansliet sammanställer varje vecka de 21 lägesbilderna till en nationell lägesbild, som på en övergripande nivå sammanfattar de effekter, utmaningar och åtgärder som aktörerna i länen har identifierat.

Lägesbilderna beskriver effekter, utmaningar och åtgärder

Lägesbilderna har nu för första gången redovisats för Regeringskansliet. Några av de effekter, utmaningar och åtgärder som aktörerna i länet identifierat, och som beskrivs i lägesbilderna, är:

  • Det finns ett stort engagemang från allmänheten – både en vilja att hjälpa människor som flytt Ukraina och att antalet anmälningar till exempelvis Hemvärnet har ökat.
  • Många kommuner utökar nu sin förskole- och skolverksamhet för att kunna ge undervisning till de barn som flytt krigets Ukraina.
  • Farhågor för att människor som flyr utnyttjas i kriminella syften, till exempel trafficking.
  • Sällskapsdjur som människor från Ukraina tar med sig innebär en ökad risk för att rabies förs in i Sverige.
  • En fortsatt pandemibelastad sjukvård erbjuder nu människor som flytt Ukraina hälsosamtal och vaccination mot bland annat covid-19.
  • Samtliga län rapporterar att arbetet med att inventera möjliga boendeplatser fortgår. Uppdraget ska länsstyrelserna redovisa för Migrationsverket den 25 mars.
  • Inom den gröna sektorn, som exempelvis skogs- och jordbruk, uttrycks en oro för brist på säsongsarbetskraft.
  • Allmänheten har frågor om skyddsrum, viktigt meddelande till allmänheten, hotbild etcetera.
  • Det finns också oro för att högre priser på exempelvis drivmedel, energi och foder påverkar stora delar av näringslivet.

Måttlig påverkan på två skyddsvärden

I lägesbilderna görs också en bedömning av hur effekterna av det som rapporterats påverkar det som kallas samhällets skyddsvärden. Det finns sex olika skyddsvärden. Sammantaget bedömer länsstyrelserna att effekterna innebär en måttlig påverkan på två av skyddsvärdena: liv och hälsa samt miljö och ekonomiska värden. På övriga fyra: samhällets funktionalitet, förtroende, grundläggande värden som demokrati och rättssäkerhet, samt nationell suveränitet, ser länsstyrelserna dock ingen påverkan i nuläget.

Utifrån lägesbilderna kommer länsstyrelserna framöver att analysera om det behövs ytterligare samverkans- och åtgärdsbehov i samhället.

Nationell lägesbild Pdf, 201.6 kB.

Regional lägesbild

Flyktingsituationen

I Västernorrland är läget än så länge relativt lugnt kring flyktingfrågan. Ett antal hundra personer har kommit till länet, men det märka inte av någon större påfrestning på länet ännu. Generellt finns ett stort behov av tolkar på ukrainska samt ett stort behov av information kring massflyktsdirektivet.

Det finns även ett behov av att inom länet samordna sig kommunikativt i form av att ta fram gemensamt material vem som ansvarar för vad och hur samhället stöttar de flyktingar som kommer samt samordna information till civilsamhället i länet rörande hjälp till flyktingar.

Läget i kommuner och regionen

Kommunerna förbereder sig för ökat tryck genom inventeringar och se över möjligen till boendeplatser, tolkar, skolplatser och liknande. En kommun rapporterar om utmaningen att hitta platser i skolor för nyanlända på de mindre orterna. Lägesbilden visar att det framöver finns ett samverkansbehov i form av att förse kommunerna med tydliga prognoser och lägesbilder från Migrationsverket samt tydlig information om vad de förväntas tillhandahålla (och inte tillhandahålla).

För regionen är läget fortfarande ansträngt utifrån situationen med covid, men ännu märks ingen större belastning av nyanlända. Regionen har startat samverkan inom primärvården för att genomföra hälsoundersökningar för de flyktingar som kommer till länet, men det finns ett behov av att förtydliga information om hur viseringsfria hanteras utifrån rätten till vård.

Samverkan

Samverkan i länet fungerar väl. Regelbunden samverkan kring omvärldsläget har pågått under lång tid och samverkanskanalerna är upparbetade. Samverkan sker kring omvärldsläget i stort, flyktingfrågor, kommunikationsfrågor och olika varubristsituationer som kan uppkomma.

Övrigt

Från allmänheten har det under senaste tiden inkommit många frågor från gällande VMA och skyddsrum. Det finns en oro kring läget i stort och hotbilden mot Sverige.

Ett föreläggande har riktats mot aluminiumsmältverket Kubal kring miljörisker vid nedstängning pga sanktioner. Svar har inkommit som bedömts som bra. Det finns idag inga rapporter om störningar eller annat kopplat till det.

Kontakt