Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förändring sker tillsammans - för ett jämställt Västernorrland

Demonstrationståg för kvinnorösträtten i Göteborg

Ett jämställt Västernorrland är fortfarande inte verklighet, men vi är på god väg. Idag den 8 mars uppmärksammar vi den internationella kvinnodagen och väljer att rikta ljuset mot länets ekonomiska jämställdhet.

Under år 2021 firade vi att det var 100 år sedan kvinnor för första gången fick möjlighet till att använda sina demokratiska rättigheter, att rösta i allmänna val och bli valda i riksdagen. Mycket har hänt sedan kvinnor för första gången fick rösta, men mycket arbete återstår.

Ekonomisk jämställdhet - ett av de nationella delmålen

I arbetet till ett mer jämställt Västernorrland arbetar länsstyrelsen utefter regeringens sex nationella delmål där bland annat ekonomisk jämställdhet finns med.

– Västernorrland är fortfarande inte jämställt, något vi egentligen borde uppmärksamma 365 dagar om året. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter till ekonomisk självständighet, säger Jenny Långström, sakkunnig i jämställdhetsfrågor på Länsstyrelsen Västernorrland.

Kvinnors löneinkomster har ökat snabbt under de senaste åren, men när skatten är betald har de fortfarande mindre pengar kvar på kontot än männen. Anledningen till detta är bland annat att kvinnor i högre utsträckning står utanför arbetsmarknaden, jobbar deltid och inom lågavlönade yrken. Kvinnor tenderar också att ta ut mer föräldraledighet, studerar under längre perioder och har högre sjukfrånvaro än män, något som påverkar både löneinkomst och pension.

– Statistik visar på att kvinnor i Västernorrland tar ut mer föräldraledighet och vård av sjukt barn jämfört med män i länet. Faktum är att Västernorrland hamnar på en plats 10 av 21 när det kommer till just jämställdhetsindex i länen, säger Jenny Långström

Höga ohälsotal i Västernorrland

Västernorrland har stora utmaningar med kvinnors ohälsotal. Ohälsotalet går ner men fortfarande är ohälsotalet högre i Västernorrland än i övriga riket.

Psykisk ohälsa i form av depression, stress och utmattning är en vanligare orsak till sjukfrånvaro bland kvinnor än bland män. Sjukskrivningar med psykiatriska diagnoser är i genomsnitt längre än annan sjukfrånvaro, vilket får ekonomiska effekter.

Mer information om ekonomisk jämställdhet

Jämställdhet

Jämställdhet i Sverige på jämställdhetsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Fakta om kvinnor med särskilt svagt samhällsskydd

Ålder, utbildning, yrke, födelseland och funktionsnedsättning är några faktorer som tillsammans med kön påverkar möjligheten till arbete och därmed en jämställd ekonomi. Det tar exempelvis längre tid för utrikesfödda kvinnor än för utrikesfödda män att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, oavsett utbildningsnivå.

Kvinnor med funktionsnedsättning har sämre förutsättningar på arbetsmarknaden än män med funktionsnedsättning, men också jämfört med kvinnor och män i den övriga befolkningen. De är oftare långtidsarbetslösa, arbetar ofrivilligt deltid och upplever negativa attityder i arbetslivet. Kvinnor med funktionsnedsättning är överrepresenterade i gruppen som lever under den relativa fattigdomsgränsen.

Fakta om arbetet med jämställda livsinkomster

Kommissionen för jämställda livsinkomster fick i mars 2020 uppdraget att lämna förslag som långsiktigt ska öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män. 2022 lämnades betänkande över till regeringen där bland annat följande konstateras:

  • Kvinnors livsinkomster är ungefär tre fjärdedelars av mäns
  • Gapet i disponibla inkomster mellan kvinnor och män är relativt oförändrat sedan 1995.
  • Lönegapet minskar över tid, dock gäller det bara om alla skulle arbeta heltid, vilket inte är fallet för många kvinnor.
  • Coronapandemin har inneburit ökade skillnader då kvinnor har förlorat mer i inkomst än män.
  • Med den utvecklingstakt som varit det senaste decenniet är det troligt att det är 100 år kvar till inkomstgapet sluts.

Kontakt

Jenny Långström

Särskilt sakkunnig i jämställdhet