Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västernorrlands län har fått ett nytt naturreservat

Ett par skidstavar står i förgrunden i ett vintrigt landskap. Spår efter skidåkare på öppen yta. Skog i horisonten.

Myrkomplexets blöta partier inom Slättbränna-Stormyrans reservat korsas enklast på skidor vintertid. Karta: Lantmäteriet Geodatasamverkan

Länsstyrelsen Västernorrland har fattat beslut om ett nytt naturreservat i länet. Det rör sig om en av Ångermanlands mest skyddsvärda fågelmyrar, beläget allra nordligast i vårt län: Slättbränna-Stormyran i Sollefteå kommun.

Den 15 februari 2022 fattade landshövdingen Berit Högman beslut om att inrätta naturreservatet Slättbränna-Stormyran i Sollefteå kommun.

- Slättbränna-Stormyrans naturreservat är en av länets finaste skogsmyrmosaiker, det vill säga en mosaik av omväxlande barrskog och öppna myrmarker, säger Kristin Lindström, reservatsbildare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Stora öppna myrområden och äldre barrskog

Myr vid Fattigabborrtjärnen

Myr vid Fattigabborrtjärnen i Slättbränna-Stormyrans naturreservat.

Myrkomplexet är en av Ångermanlands förnämsta och mest skyddsvärda fågelmyrar med stora öppna myrområden och flertalet öppna vattenspeglar i form av flarkgölar. Här förekommer arter som myrsnäppa, brushane, ljungpipare, enkelbeckasin, småspov, gluttsnäppa, grönbena, tofsvipa, dalripa och trana.

Skogen i området består av äldre barrskogar, framförallt i form av hänglavsrika, fuktiga granskogar, men även myrholmar med äldre, delvis brandpräglad tallskog.

Spår efter fäbodbruk

I sydvästra kanten av myrkomplexet, huvudsakligen beläget utanför naturreservatet, ligger den vackra och i stora delar välbevarade fäbodvallen Slättbränna. Spår efter fäbodbruket med djurhållningen och den viktiga våtslåttern syns på fler platser i reservatet i form av gärdesgårdsrester och hässjestörar.

- Slättbränna-Stormyran uppmärksammades redan på 1970-talet bland annat för sina höga ornitologiska värden. När den nationella Myrskyddsplanen upprättades av Naturvårdsverket 1994, var området en av de våtmarker i länet som pekades ut som prioriterade för långsiktigt skydd, säger Kristin Lindström och fortsätter:

- I och med detta beslut återstår endast en handfull våtmarker i denna Myrskyddsplan kvar i länet att skydda.

Reservatet omfattar totalt knappt 760 hektar varav cirka 157 hektar är produktiv skogsmark. Naturmiljöerna ska i huvudsak få utvecklas fritt. I området har diken lagts igen för att återställa hydrologin och fler sådana åtgärder kan komma att genomföras vid behov.

Mer information

Mer information om länets 223 reservat finns att läsa under fliken Besöksmål på vår webbplats. Samt i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Besöksmål

Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Karta med en markering var Slättbränna-Stormyrans naturreservat ligger.

Markeringen visar var Slättbränna-Stormyrans naturreservat är beläget.

Kontakt

Kristin Lindström

Naturvårdshandläggare

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss