Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utlysning av investeringsstöd för täckdikning

Person står på ett rör i ett tillfälligt urgrävt dike. I bakgrunden syns delar av en grävmaskin.

Just nu kan du som jordbruksföretagare i länet ansöka om investeringsstöd för täckdikning. Detta gör du via Jordbruksverket, och det är sedan länsstyrelsen som handlägger din ansökan. Foto: Jean Niyongabo/Länsstyrelsen Skåne

Nu kan du som jordbruksföretagare i Västernorrlands län söka stöd för täckdikning. Länsstyrelsen Västernorrland utlyser 5 284 752 kronor till investeringsstöd för täckdikning under 2022.

En utlysning innebär att vi under en tidsperiod öppnar för ansökningar om stöd för en utvald åtgärd. Utlysningen av investeringsstöd för täckdikning är just nu öppen, och pågår till och med den 31 mars 2022.

Ansökningarna i utlysningen kommer prioriteras enbart utifrån de nationella urvalskriterierna för Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård. Minimipoängen för att beviljas stöd är 200 poäng. De ansökningarna som uppnår minimipoängen kommer rangordnas och ansökan med högst poäng blir högst prioriterad.

Stödnivå och fördelar med täckdikning

En väl fungerande dränering ökar produktionen på fältet och är en bra åtgärd för miljön. Grödorna kan ta upp mer växtnäring och risken för kväve- och fosforförluster minskar.

Du kan få högst 30 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Det kan gälla kostnader för nytt material och köp av tjänster samt för planering och genomförande av åtgärden. Men även eventuella kostnader för dokumentationstjänster som täckdikningskartor eller drönarfoto. Om investeringen har koppling till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) kan du få ytterligare 10 procent i stöd.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Mer information om vilka utgifter som du kan få stöd för, finns hos Jordbruksverket.

Stöd för investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring (Jordbruksverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Tänk även på att du kan behöva en dispens från biotopskyddsbestämmelserna om öppna diken läggs i rör. Mer information om detta finner du i avsnittet Biotopskyddsområden på sidan Dispenser och tillstånd för skyddad natur :

Dispenser och tillstånd för skyddad natur

När och hur ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökan skickats in. Du ska söka investeringsstöd för täckdikning senast den 31 mars. Om ansökan kommer in annat datum, hanteras ansökan utanför utlysningen och prioriteras mot andra typer av investeringar.

Du ansöker via Jordbruksverkets e-tjänst:

E-tjänst för att söka företags- och projektstöd samt miljöinvesteringar (Jordbruksverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

1. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål (viktning: 20)

Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras.
För att investeringen ska kunna få poäng får miljöbelastningen per producerad enhet inte öka. Att producerad enhet används beror på att när en person söker investeringsstöd för att stärka konkurrenskraften i sin verksamhet innebär det ofta att produktionen ökar, vilket i sin tur kan leda till att verksamhetens totala miljöpåverkan blir större jämfört med tidigare. Därför är det bättre att använda sig av miljöpåverkan per producerad enhet istället för total miljöpåverkan.

 • +2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljökvalitetsmål.
 • +1 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljökvalitetsmålen. Det får ansökningar om det ingår delar som inte behövs för själva investeringen men som är bra för miljön. Investeringen ska vara något extra och inte bara standardlösningar som exempelvis LED-lampor och flytgödsel vid nybygge.
 • +1 poäng: Investeringen leder till ökad energieffektivitet. Eftersom energieffektivisering är viktigt för såväl konkurrenskraft som miljö, får de ansökningar som bidrar till energieffektiv drift ett extra poäng.
 • +1 poäng: Investeringen bidrar till bättre djurvälfärd. Ett extra poäng får ansökningar som gör något extra för de djur som berörs av investeringen. Den som söker stöd kan aldrig få poäng för sådant som är lagkrav. Det ska vara något extra som bidrar till djurvälfärden.

2. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder - innovation (viktning: 10)

Investeringar som har en innovativ inriktning det vill säga som bidrar till att ta fram eller använda nya idéer. Originalitet och spridningsgrad avgör om det är en innovation. Det gäller bland annat för utveckling av produkter, processer, teknik och metoder. Exempel på ansökningar som kan få stöd är när investeringar uppfyller högre miljökrav genom modern teknik. Det kan också vara investeringar som innebär nya koncept eller utveckling av jordbruksprodukter.

 • 2 poäng: Investeringen är ny för företaget. Två poäng ges om investeringen är helt ny - det kan till exempel vara ny driftsinriktning eller ny inredning som tidigare inte har använts.
 • 3 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och är bland de första inom länet. Och som bidrar till att införa nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder. En förutsättning är att det inom länet ska finnas begränsade erfarenheter från liknande verksamhet. Det vill säga att den som söker arbetar inom ett nytt eller för länet okänt område. Ansökan bedöms dels utifrån de uppgifter som finns i ansökan och utifrån den kunskap som finns inom det aktuella området.
 • 4 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första inom branschen.
 • 5 poäng: Investeringen är ett pilotprojekt eller testanläggning för en ny produkt.

3. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investeringen (viktning: 15)

Här prioriteras ansökningar där det inom företaget finns kompetens som bidrar till att investeringen ger resultat.

 • +1 poäng: Lämplig kompetens finns inom företaget för det område investeringen avser, eller för nyföretagare lämplig utbildning eller erfarenhet. Om företaget saknar kompetens är risken stor att investeringen inte kommer att ge förväntat resultat. Om det är ett nystartat företag får ansökan poäng när den som söker har uppfyllt minimikraven på utbildning för startstöd.
 • +1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens för att genomföra investeringen. En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har kompetens, antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. Investeringar kan ge påfrestningar på den produktion som eventuellt finns därför är det viktigt att den som söker har kapacitet att genomföra investeringen.
 • +2 poäng: Den som söker stöd deltar i produktionsuppföljningsprogram eller motsvarande. De som inte deltar i ett produktionsuppföljningsprogram kan få poäng genom att visa att de följer upp sin produktion på annat bra sätt som motsvarar ett produktionsuppföljningsprogram.
 • +1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild, på både kort och lång sikt. Målbilden ska ge underlag för din bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett framgångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor betydelse.

4. Företaget är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringen (viktning: 15)

Företag som behöver investeringsstödet för att kunna genomföra investeringen prioriteras.

 • +1 poäng: Ges om investeringen inte genomförs alls utan stöd. I ansökan ska den som söker ha motiverat varför investeringen inte kommer att genomföras. Det kan till exempel vara att risken är för hög för att satsa själv eller att avkastningen är för dålig.
 • +1 poäng: ges om den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten inte går att genomföra när den som söker inte får något investeringsstöd. Det kan till exempel vara om andra planerade investeringar kommer att påverkas negativt av att den här investeringen inte blir av.

Följande tre poängsättningar räknas ut av IT-systemet

Det IT-system som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan för att beräkna kassalikviditet, självfinansieringsgrad och soliditet. Dessa nyckeltal visar om företaget är i behov av stöd för att genomföra investeringen.

 • +1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1. En ansträngd likviditet är problem för många företag som vill investera. Ett centralt mått är kassalikviditet. Om kassalikviditeteten efter investeringen, utan investeringsstöd är mindre än 1, ges 1 extra poäng.
 • +1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1. Förmågan att finansiera investeringar med företagets egna pengar påverkar behovet av stöd. Poäng ges om investeringens storlek i förhållande till årets avskrivningar och resultat är mindre än 1.
 • +1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent. Solida företag har goda möjligheter att finansiera investeringar utan statligt stöd. Om företaget har en soliditet enligt senaste bokslut på mindre än 25 procent, ges en extra poäng. Då har vi tagit hänsyn till att tillgångarnas värde enligt bokslut sällan speglar tillgångarnas marknadsvärde.

5. Investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft (viktning: 40)

Konkurrenskraftiga investeringar prioriteras. Det kan vara företag som ökar sin lönsamhet.

 • +1 poäng: Nuvärdet av investeringen med stöd är positivt. Det IT-stöd som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan och räknar ut nuvärdet av investeringen. Är nuvärdet med stöd positivt ges ett poäng extra.
 • +1 poäng: Ersättningen per timme ökar. Det IT-stöd som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan och räknar ut timersättningen. Medför investeringen med stöd att ersättningen per timme är minst 140 kronor och ökar ges ett poäng extra.
 • +1 poäng: Investeringen leder till minskad sårbarhet. En poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet för företaget. Ett exempel kan vara diversifiering.
 • +1 poäng: Investeringen bidrar på annat sätt till ökad marknadsanpassning. En poäng får också ansökan om investeringen innebär att den som söker stödet anpassar sig till marknaden. Det kan till exempel vara om investeringen ingår i en marknadsstrategi för försäljning av företagets produkter eller om den på annat sätt bidrar till en ökad marknadsanpassning.
 • +1 poäng: Nybyggnation av djurstallar. En poäng ges till investeringar som är nybyggnationer. En nybyggnation kan ge bättre förutsättningar för skötsel och tillsynsrutiner samt ett effektivt arbete med bra logistik för transport av djur, gödsel och foder med mera. En nybyggnation av djurstallar leder ofta till en bättre miljö för djurens hälsa och för produktionsresultaten. Nybyggnation kan därför ses som en långsiktig investering för bra konkurrenskraft.

Webbkurs i täckdikning
Genom ett samarbete med våra grannlän Gävleborg, Dalarna och Jämtland är du välkommen att anmäla dig till Länsstyrelsen Gävleborgs digitala kurs om täckdikning. Hushållningssällskapets vattenrådgivare Jon Wessling och Line Strand, växtodlingsrådgivare med specialkompetens inom växtnäring medverkar.
När: tisdag den 22 februari kl.12.30-15.30.
Anmälan och mer information: på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats får du mer information och anmäler dig, senast den 20 februari.

Uppföljande frågestund om täckdikning
Länsstyrelsen Västernorrlands län erbjuder en uppföljande digital frågestund om täckdikning. Där får du möjlighet att ställa frågor till Hushållningssällskapets vattenrådgivare Jon Wessling. På den träffen medverkar även handläggare av täckdikningsstödet från Länsstyrelsen Västernorrland.
När: onsdag den 2 mars kl.13.30–14.30.
Anmälan: Du anmäler dig genom att skicka e-post till Anna Tjell: anna.tjell@lansstyrelsen.se

Kontakt

Magnus Jensen

Hållbar regional utveckling