Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny kartläggning av statlig närvaro och service i Sverige

Länsstyrelsen har kartlagt och analyserat Sveriges statliga närvaro och service. Kartläggningen visar att den statliga närvaron i viss mån har minskat sett till antalet myndigheter och arbetsställen. Samtidigt har sysselsättningen ökat och är fortsatt störst inom storstadslänen.

Den nationella kartläggningen visar att den statliga närvaron avseende statliga myndigheter och arbetsställen (fysiska platser där verksamheten bedrivs) har minskat med tre myndigheter och 134 arbetsställen sedan 2015. Procentuellt sett är minskningen dock marginell, minskningen ligger på 1 procent av det totala antalet arbetsställen.

I Västernorrlands län har det skett relativt små förändringar i antalet statliga arbetsställen under perioden 2015 till 2020. Det är dock skillnader mellan kommunerna i länet, där antalet statliga arbetsställen i drygt hälften av kommunerna under samma tidsperiod har minskat, medan det i den andra hälften av kommunerna har ökat.

– Kartläggningen visar att vissa län haft en större minskning än andra. I Stockholm har minskningen av arbetsställen varit störst. Men vi ser också att i sex län är trenden motsatt, där har det skett en ökning av antal arbetsställen, säger Linda Wiklund som är Nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service.

Sysselsättningen har ökat i nästan alla län

Även om det skett en viss minskning av antalet myndigheter och arbetsställen nationellt så har sysselsättningen inom statlig sektor ökat. Ökningen har skett i alla län utom Norrbotten de senaste fem åren. Nationellt sett har sysselsättningen ökat med 4 procent, vilket motsvarar drygt 9 400 sysselsatta av totalt 256 657. Drygt hälften är sysselsatta inom storstadslänen –Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

I Västernorrlands län har sysselsättningen ökat med cirka 1 procent under samma tidsperiod. Sett till befolkningsmängd ligger sysselsättningen i länet nära rikssnittet.

Den geografiska närheten till myndigheterna varierar

Kartläggningen visar också den geografiska närheten till landets 11 servicegivande myndigheter som bland annat Arbetsförmedlingen, Statens servicecenter och Polismyndigheten. Möjligheten att ta sig till myndigheterna skiljer sig mycket åt mellan myndigheterna.

- Resultaten är ganska väntade, exempelvis är det inte förvånande att Statens servicecenter har en hög geografisk tillgänglighet medan vissa andra myndigheter inte är lika tillgängliga. För dessa myndigheter sköts ärenden oftast digitalt och det kanske inte heller finns förväntningar på att myndigheterna ska kunna besökas fysiskt, säger Linda Wiklund.

Tillgängligheten till de servicegivande myndigheterna i Västernorrland är lägre än för riket. Det är även stora skillnader i tillgänglighet mellan de sju kommunerna i länet.

Publikation: Kartläggning av statlig närvaro och service 2021 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Linda Wiklund

Nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service

Karin Frejarö

Enhetschef, Hållbar regional utveckling