Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets uppföljning av miljömålen i Västernorrland är här

Tistlar, blommor och andra växter i förgrunden, äng och sjö i fjärran. Foto.

Foto: Maria Tjärnström

Varje år gör alla 21 länsstyrelser en miljömålsuppföljning som visar hur länen ligger till för att nå de 16 miljömålen, samt vilka åtgärder som genomförts. Årets miljömålsuppföljning i Västernorrland visar att länet inte kommer att nå miljömålen 2030.

Uppföljningen av miljömålen 2021 i Västernorrland visar att inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp på länsnivå bedöms kunna nås. Inom vissa områden är länet nära att nå målen men inom andra områden finns stora behov av fler och större insatser för att utvecklingen ska vända och miljömålen ska kunna nås. Närmast att nås är målen: Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet. Samtidigt uppvisar fyra av miljömålen en negativ trend, dessa är: Levande skogar, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Trots den negativa utvecklingen visar uppföljningen också att många viktiga åtgärder görs i Västernorrland, men att arbetet behöver påskyndas och fler åtgärder behöver vidtas.

Detta är exempel på några viktiga åtgärder som genomförts i länet:

  • Beslut om den regionala livsmedelsstrategin med regionala prioriteringar som visar hur livsmedelskedjan i Västernorrland kan bidra till hållbar utveckling.
  • Region Västernorrlands arbete med hållbar upphandling. Det nationella kansliet för hållbar upphandling, där alla regioner är en part, har under året tagit fram en ny färdplan till 2030 med utökade områden och större fokus i frågan.
  • Örnsköldsviks kommun har arbetat fram en laddinfrastrukturstrategi med tillhörande planeringsprinciper och handlingsplan. Kommunen har även påbörjat en kartläggning av den egna organisationens växthusgasutsläpp, med syftet att underlätta kommunens arbete med att nå målet om en klimatneutral kommunkoncern till 2030.

Västernorrlands uppföljning av miljömålen kan du läsa hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk och webbplatsen för Regional utveckling och samverkan, RUS:

Regional årlig uppföljning, Västernorrlands län Länk till annan webbplats.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål:

Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Bakgrund - Våra beslutade miljömål

I Sverige har vi sagt att vi ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation. För att hålla koll på att vi är på väg i den riktningen följs 16 specifika mål upp. Med hjälp av mätningar och inrapporterade åtgärder följer vi upp om målen är på väg att uppnås. Detta är en viktig del i Sveriges genomförande av Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling.

Länsstyrelsen samordnar arbetet för att nå målen

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. I uppdraget ingår det även följa upp miljömålen i en årlig uppföljning.

Årlig uppföljning

Den regionala årliga uppföljningen är underlag till den nationella uppföljningen som lämnas till regeringen av Naturvårdsverket. Det är också en kunskapskälla om miljöarbetet och miljötillståndet i länen. I år blir också den regionala årliga uppföljningen underlag till den fördjupade utvärdering av miljömålen som görs var fjärde år.

Kontakt

Karin Frejarö

Enhetschef, Hållbar regional utveckling