Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Unik inventering visar att länets byggnadsminnen generellt är i gott skick

Bild på hus i stadsmiljö med ett isflak i förgrunden

Grahnska huset i Sundsvall byggdes 1893 och blev byggnadsminne 1976. Foto: Mostphotos

En unik inventering av byggnadsminnen har genomförts i Västernorrland. Slutsatsen är att de generellt är i gott skick, För att få en bredare representation av hela länets kulturarv och historia skulle de dock behöva få sällskap av lite fler typer av miljöer.

- Vi behöver ha en plan för hur vi ska prioritera våra bebyggelsemiljöer i framtiden, säger Michael Thörne, bebyggelseantikvarie vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Inventeringen som Stiftelsen kulturvård har genomfört på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland, är unik i sitt slag. Aldrig tidigare har en så pass genomgripande inventering skett i Västernorrland och inte heller på så många andra platser i landet. I vissa fall har byggnadsminnen varit utpekade sedan 1970-talet eller tidigare. Men det har inte funnits någon kontinuerlig uppföljning av tillsyn, underhåll eller samlad information om ägarskap.

I uppdraget ingick att ta fram historik och förändringsåtgärder. För att kunna göra en kulturhistorisk värdering av varje enskilt byggnadsminne. Och generellt är länets byggnadsminnen i gott efterhållet skick.

- Något som vi fått särskilt beröm för är trapphusen i Sundsvalls stenstad. Över tid har mycket pengar i många olika ärenden lagts på dessa påkostade interiörer. Men det kan också hända att trapphusen har börjat ses efter och underhållas på ett annat vis nu än förr, säger Michael Thörne, bebyggelseantikvarie vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Flera typer av miljöer saknas helt eller delvis

Inventeringen har även visat att Länsstyrelsen Västernorrlands urvalskriterier inte skiljer sig så mycket åt från andra länsstyrelsers urval av byggnadsminnen. Däremot framgår det att ingen byggnad från de senaste snart 60 åren finns representerad.

- Det är svårt att värdera miljöer som ännu inte uppnått en viss ålder. Utan man har fortsatt att skydda likartade miljöer av en viss ålder - man skyddar mer av det som det redan finns gott om i listan. Ett exempel kan vara alla solitärer i Sundsvalls stenstad, säger Michael Thörne.

- Vad som saknas i vårt län är välbehållna industrimiljöer från sågverksepoken. Men många av dessa är ju redan borta. Flerbostadshus i tätortsnära lägen är en typ av miljö som varit totalt bortglömd. Bostäder på den rena landsbygden är däremot uppmärksammade till viss del. Parker, trädgårdar och gröna områden generellt saknas också, om de inte redan tillhör en utpekad bebyggelsemiljö. Likaså saknas välbehållna fäbodar, egnahemsbebyggelse och fritidsbebyggelse bland byggnadsminnena.

Arbetet framåt innebär ett långsiktigt tänk

Länsstyrelsen Västernorrland behöver även titta närmare på hur skyddsföreskrifterna är utformade och hur avgränsningarna ser ut.

- Trots att miljöerna vi skyddar är av olika art, så har många gånger samma typ av schablonmässiga beskrivningar använts för att beskriva miljöerna. När motiveringar och kulturhistoriska värderingar saknas eller är bristfälliga, och om skyddsföreskrifterna är oprecisa, kan det vara svårt att förstå vilka delar av byggnaden som är skyddad, varför och på vilket sätt, säger Michael Thörne och fortsätter:

- Detta har även fått till följd att man kanske har missat att få med delar av miljöerna som borde ha uppmärksammats direkt. Exempelvis rumsindelningar eller gårdshus som tillhör en fastighet. När vissa miljöer blev byggnadsminnen ansågs sådana ”delmiljöer” kanske inte riktigt lika relevanta. Men värdekriterier förändas över tid och vi ser nu dessutom vilka miljöer som är ännu ovanligare idag än vid tidpunkten för utpekandet.

Vägen framåt innebär bland annat en strategi för hur och i vilken ordning olika bebyggelsemiljöer ska prioriteras.

- Vi vill ju att länet ska vara ett representativt utsnitt av hur historien har sett ut på det hela taget i Västernorrland. Därför behöver vi ha en plan för hur vi ska prioritera i framtiden. Och var pengarna gör störst nytta i ett längre perspektiv än att bara lappa och laga, säger Michael Thörne.

Mer information om byggnadsminnen och möjligheter till bidrag

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Västernorrlands arbete med kulturhistoriskt värdefulla miljöer, byggnader, anläggningar och förklaring av byggnadsminnen? Är du nyfiken på vilka byggnadsminnen som finns i länet? Är du fastighetsägare och vill veta mer om tillstånd för att ändra ett byggnadsminne eller vilka möjligheter du har att ansöka om byggnadsvårdsbidrag? Besök då sidan Byggnadsminnen:

Byggnadsminnen

Kontakt

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie