Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Arbetet med invasiva arter har varit i fokus under sommaren

Lupiner i olika färger som växer i diket intill en väg.

Länsstyrelsen har under sommaren arbetat med invasiva arter på flera olika sätt. Det har genomförts både bekämpningsåtgärder, inventeringar och informationsinsatser.

Under sommaren har Länsstyrelsen genomfört flera insatser och bekämpningsåtgärder mot invasiva arter. Bland annat har man tillsammans med Sundsvalls kommun genomfört en omfattande bekämpning av jättebalsamin i form av marknära slåtter vid Norra berget, Sidsjön och Selångersån. Bekämpningen har genomförts vid två tillfällen. En gång i mitten av juni och sedan ytterligare en gång i slutet av augusti för att vid andra tillfället bekämpa de växter som överlevt den första beskämpningsomgången.

Länsstyrelsen har med hjälp av anställda inom projektet naturnära jobb även bekämpat lupiner i värdefulla gräsmarker, i slalombacken i Skule och på Trysunda. På Trysunda har man även bekämpat vresros.

Inventering för kunskap om utbredning

Förutom bekämpningsåtgärder har länsstyrelsen också genomfört inventering av landlevande invasiva växter i anslutning till och i skyddade områden med värdefulla gräsmarker. Resultatet från inventeringen visade att fler invasiva arter än man tidigare haft kännedom om växer på dessa platser samt att invasiva arterna växer på platser man tidigare inte haft kännedom om. Under sommaren har det också genomförs inventeringsfiske i en av länets hamnar för att söka efter den invasiva arten svartmunnad smörbult och invasiva krabbarter men i detta fall hittade man inga invasiva arter. Inventeringarna har genomförts i syfte att få kunskap om de invasiva arternas utbredning i länet och identifiera behov av bekämpningsåtgärder i de skyddande områden som länsstyrelsen ansvarar för.

Insatser för att informera om invasiva arter

Det är markägarens ansvar att bekämpa de invasiva arter som växer på marken om det är en art som är EU-listad. Länsstyrelsen har därför gjort informationsutskick till markägare som har de invasiva arterna gul skunkalla, jätteloka eller tromsöloka på sin mark i syfte att informera om förekomsten och vilka åtgärder som behöver vidtas. Det har även förts en dialog med några av länets kommuner gällande vad som görs för att bekämpa invasiva arter, vilka som är ansvariga för bekämpningen och vilket stöd som behövs från Länsstyrelsen.

Det har även genomförts två informationskampanjer under sommaren. Länsstyrelsen tillsammans med HEMAB tagit fram ett informationsblad som hängdes ut på soptunnorna i Härnösands kommun. Det har även genomförts en kampanj i sociala medier tillsammans med Naturvårdsverket för att informera om och skapa medvetenhet om invasiva arter och de problem de orsakar samt vad man ska göra om man stöter på en invasiv art.

Mer information om invasiva arter

Sprid inte invasiva främmande arter Länk till annan webbplats.(Naturvårdsverket.se)

Kontakt