Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen klargör undersökningsansvar för tunnorna i Sundsvallsbukten

Karta över Sundsvallsbukten där en markering finns för ett dumpningsområde för tunnor med kvicksilverhaltigt avfall.

Länsstyrelsen bedömer att tre företag är ansvariga för att genomföra fortsatta undersökningar av de tunnor med förorenat industriavfall som finns i havet utanför Medelpadskusten.

Det handlar om cirka 23 000 tunnor med avfall från den tidigare PVC-tillverkningen vid Stockviksverken söder om Sundsvall. De innehåller bland annat kvicksilverhaltiga katalysatormassor ingjutna i betong och dumpades på havsbotten på 1950- och 60-talen, i huvudsak i ett område åtta kilometer sydväst om Åstön.

Länsstyrelsen Västernorrland har gjort en ansvarsutredning kring det miljörättsliga ansvaret och kommit fram till att företagen Fortum Ljunga Kraft AB, Bygglim Sverige AB och Inovyn Sverige AB har ett gemensamt ansvar för att utföra vidare undersökningar av området och de dumpade tunnorna.

- Det är angeläget att vi får en bättre bild av tunnornas skick för att veta hur stor risk de innebär för vår hälsa och miljö både på kort och lång sikt. Enligt miljölagstiftningen har den som orsakat en miljöskada också ett ansvar att genomföra de undersökningar som behövs, säger Maria Höglund, enhetschef på Länsstyrelsen Västernorrland.

Länsstyrelsen gör bedömningen att det finns ett verksamhetsutövaransvar för att utföra undersökningar enligt 10 kap. 2 § miljöbalken. De tre bolagen bedöms ha ett solidariskt ansvar.

- Den nu färdigställda ansvarsutredningen är ett viktigt steg i det fortsatta arbetet för att få svar på hur förorenat området är och risken för läckage. Därefter kan bedömningar göras om vilka åtgärder som ska vidtas, säger Maria Höglund.

Berörda bolag har kallats till samråd i oktober.

Mer information

Mer information om Länsstyrelsen Västernorrlands arbete med förorenade områden, finns under Länets arbete med förorenade områden på vår webbplats:

Länets arbete med förorenade områden

Utökad information om tunnorna i Sundsvallsbukten finns på vår webbplats på sidan Pågående och kommande arbete:

Pågående och kommande arbete

Kontakt