Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så här arbetar länsstyrelsen med förorenade områden

Det finns områden i länet som är förorenade och där industrier eller andra verksamheter påverkat miljön negativt. Länsstyrelsen samordnar, prioriterar och följer upp länets arbete med dessa områden.

– Vi bedriver egen tillsyn och vägleder kommunerna i deras tillsyn. Vi undersöker, utreder och riskklassar förorenade områden och vidareförmedlar statliga bidrag för undersökning och sanering. Vi granskar även hur kommunerna tar hänsyn till förorenade områden i den fysiska planeringen, säger Maria Höglund, enhetschef vid Länsstyrelsen Västernorrlands miljötillsynsenhet.

Förorenade områden kan vara orsakade av tidigare eller nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Det kan röra sig om mark- eller vattenområden, sediment, grundvatten, byggnader och anläggningar.

I Västernorrland finns omkring 2 900 potentiellt förorenade områden. Tillsammans med kommunerna har länsstyrelsen under flera år lokaliserat, inventerat och analyserat många av de förorenade platserna. 225 av dessa är helt eller delvis åtgärdade. 35 platser i riskklass ett eller två har sanerats.

Arbetet med de förorenade platserna pågår löpande, de prioriterade områdena undersöks och saneras allt eftersom. Det övergripande målet för miljöarbetet i Sverige är att man till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

– Vi har inget datum när det kommer bli klart, det är ett angeläget men tidskrävande arbetsområde och ambitionsnivån att nå det övergripande målet för kommande generationer är tyvärr en stor utmaning, säger Maria Höglund.

Risk för exponering

Risken beror på typ av förorening och mängd, risk för exponering och spridning samt vad som finns runtomkring. Något som är typiskt för vårt område är verksamheter kopplat till skogsindustri med t ex massa- och pappersindustrier. Gamla sulfitmassafabriker har gett upphov till kisaska innehållande tungmetall och arsenik vilket är skadligt om man får i sig. Maria Höglund ser dock ingen anledning till oro när man rör sig ute i naturen.

Man måste bli exponerad för de giftiga ämnena för att påverkas och de allra flesta förorenade områdena är platser där allmänheten inte befinner sig i stor utsträckning och där exponeringen är låg. Det finns även om områden som kommunerna har stängslat in där höga halter har påträffats, berättar hon.

Ansvar och sanering

Det är i första hand den som har orsakat en förorening som ansvarar för att undersöka och sanera ett område. Den verksamhet eller privatperson som förvärvat en förorenad fastighet kan i vissa fall bli ansvarig för åtgärderna.

– Finns det en ansvarig kan vi ställa den till svars och kräva åtgärd. Men bedrevs verksamheten för länge sedan, innan det fanns en miljölagstiftning eller om bolaget inte finns kvar kan staten gå in, säger Maria Höglund och förklarar att kommunen ofta fungerar som huvudman i uppdraget. Alla kommuner i länet jobbar även med frågorna vilket är glädjande.

Mer information om Länsstyrelsen Västernorrlands arbete med förorenade områden, kartor över förorenade områden i länet samt information om vad du gör om du upptänker eller misstänker föroreningar finner du på följande sidor:

Förorenade områden

Om förorenade områden på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för miljötillsyn

Telefon växel 0611-34 90 00