Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kraftsamling för ett jämställt Västernorrland fritt från våld

Alla kommuner, regionen, länsstyrelsen och en rad myndigheter i länet samverkar mot våldet.

- ­Det räcker nu – det är dags för ett krafttag mot normer som möjliggör förtryck och kränkningar, det är dags för ett jämställt Västernorrland fritt från våld, säger aktörerna i ett gemensamt ställningstagande.

I Västernorrland arbetar myndigheter, kommuner, region och länsstyrelsen tillsammans för att våldet i nära relationer och mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

- Vi har en stark uppslutning och det finns en tydlig vilja till handlingskraft i länet. Det är bara tillsammans vi kan skapa en varaktig förändring med målet att alla medborgare i Västernorrland erkänns samma rättigheter och möjligheter att leva ett liv fritt från våld, säger landshövding Berit Högman.

Några skrämmande fakta:

  • Både män och kvinnor utsätts för våld, men den stora gruppen våldsutsatta i nära relationer är kvinnor.
  • Enligt statistiken har ett av tio barn i Västernorrland har upplevt våld i sitt hem, många av dessa barn upplever det ofta (Källa: Nationellt Centrum för Kvinnofrid). De hör hotfulla och kränkande ord från pappa mot mamma, att mamma skriker av skräck eller smärta och de oroar sig för att mamma en dag ska dö av våldet.
  • Förutom det psykiska och fysiska lidandet har våldet också stora ekonomiska konsekvenser. I Västernorrland kostar det könsrelaterade våldet samhället cirka en miljard kronor per år.

En del i det strategiska arbetet är tydliggöra och förstärka den länsövergripande handlingsplanen mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Syftet med planen är att främja det regionala och lokala arbetet med att förebygga och bekämpa våld samt främja samverkan bland länets aktörer.

- Det finns mycket kvar att göra för att kvinnor, män, flickor och pojkar ska kunna leva ett liv fritt från våld och förtryck. Vi måste bli bättre på att uppmärksamma våldet, att i högre utsträckning se till att brottsligheten bekämpas, att våldsutsatta ska få skydd stöd och hjälp, att barn ska få leva fritt från våld och förtryck och för att de som slår ska erbjudas hjälp att sluta, säger Hannah Kejerhag Oldenmark, regional utvecklingsledare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Det sker även många konkreta insatser runt om i länet såsom samarbeten med fastighetsbolag för att stötta boende i hur de kan agera om de misstänker att en granne utsätts för våld och i skolorna pågår ett arbete kring att förändra synen på machokultur och traditionella könsnormer.

- Det är viktigt att kunskapen försättas i handling så att vi tillsammans kan förhindra och upptäcka våld samt förbättra situationen för våldsutsatta. Vi behöver jobba både kort- och långsiktigt och vi behöver jobba tillsammans, myndigheter, civilsamhälle och medborgare, säger Patrik Gunnarsson, regional utvecklingsledare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Den långsiktiga visionen för den regionala handlingsplanen är en nollvision – att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra i Västernorrland.

Läs aktörernas gemensamma debattartikel som publicerats i flera av länets dagstidningar Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens uppdrag för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Kontakt